KSOS 33 INS 7341/2013-A-20
Číslo jednací: KSOS 33 INS 7341/2013-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem, v insolvenční věci dlužníka: Ján anonymizovano , anonymizovano , IČO 76066088, K Sídlišti 111, 783 49 Lutín, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka ze dne 9.10.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 7341/2013-A-17, ze dne 20.9.2013, s e m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka došlým soudu dne 15.3.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník dále navrhl, aby mu bylo povoleno oddlužení.

Napadeným rozhodnutím bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal, že zálohu zaplatil, což bylo posléze doloženo i sdělením účtárny soudu ze dne 25.9.2013.

Na základě ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. může o odvolání proti rozhodnutí asistenta soudce rozhodnout též soudce, a to tehdy, pokud odvolání zcela vyhoví. Tato situace nastala v projednávané věci, když požadovaná záloha byla doplacena.

Soud proto odvolání vyhověl a změnil napadené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku běží lhůta pro podání odvolaná ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 06.11.2013

Za správnost vyhotovení Mgr. Rostislav Krhut v.r. Petra Závorová samosoudce