KSOS 33 INS 655/2010-B-36
Číslo jednací: KSOS 33 INS 655/2010-B-36

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Morysovou v insolvenční věci dlužníka: EDURA a.s., IČ 27506681, Jesenická, areál betonárny ZAPA beton a.s., 787 01 Šumperk

t a k t o:

Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru v souladu ust. § 66 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) a) ve spojení s ustanovením § 295 odst. 3 IZ p o v o l u j e Miladě Coufalové nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka EDURA a.s. zahrnutý do soupisu majetkové podstaty pod položkou 37) přívěs za nákladní automobil SPZ 3M3 9630, bez TP; b) uděluje insolvenční správkyni JUDr. Dagmar Kolákové podle § 289 odst. 1 IZ souhlas k prodeji mimo dražbu přívěsu za nákladní automobil SPZ 3M3 9630, bez TP (soupis majetkové podstaty pol. č. 37) zájemci Miladě Coufalové, Hanušovice, Dukelská 130 za kupní cenu 3.000,00 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu smlouvy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 29.03.2011

Za správnost vyhotovení: Marie Morysová, v.r. Petra Závorová vyšší soudní úřednice

AS IVO2a