KSOS 33 INS 6406/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 6406/2010 29 NSČR 43/2010-A-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužníka Alberta Hlavenky, narozeného 11. prosince 1952, bytem v Hlučíně-Bobrovníkách, Osvoboditelů 33, PSČ 748 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 6406/2010, o insolvenčním návrhu věřitele Petra Nevluda, bytem v Ostravě-Porubě, Svojsíkova 2/1596, PSČ 708 00, o žádosti dlužníka o ustanovení zástupce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2010, č. j. KSOS 33 INS 6406/2010, 3 VSOL 338/2010-A-21, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 15. července 2010, č. j.-A-14, kterým Krajský soud v Ostravě zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce z řad advokátů pro insolvenční řízení proti dlužníku vedené. Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jako objektivně nepřípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2009, sen. zn. 29 NSČR 34/2009, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. listopadu 2010

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová