KSOS 33 INS 5902/2013-P1-5
Jednací číslo: KSOS 33 INS 5902/2013-P1-5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Havránek, r. č. 460802/440, Zahradní 688, 738 01 Frýdek-Místek, o přihlášce věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 618 60 069, se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, korespondenční adresa: Nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.08.2014 č. j. KSOS 33 INS 5902/2013-P1-3 s e m ě n í tak, že :

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech , a. s., IČ: 618 60 069, se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, se v částce 74.423,--Kč s e n e o d m í t á .

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.08.2013 č. j. KSOS 33 INS 5902/2013-P1-3 soud dle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), ve znění pozdějších předpisů, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech , a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město (dále jen věřitel), v částce 74.423,--Kč s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky ve výši 74.423,--Kč v insolvenčním řízení končí.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 25.09.2014, věřiteli zvláštním způsobem doručeno dne 25.09.2014. Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel odvolání, které bylo soudu doručeno dne 01.10.2014.

Soud opětovně posoudil přihlášku věřitele dlužníka tak jak byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 03.06.2013 a dospěl k závěru, že podané odvolání věřitele je důvodné, neboť na přezkumném jednání konaném dne 03.06.2013 byla popřena dílčí pohledávka věřitele (přihlášena ve výši 72.496,-Kč) ve výši 22.222,25Kč. Ostatní dílčí 761,--Kč) byly zcela uznány. Soud ve výše citovaném usnesení nesprávně odmítl pohledávku věřitele v celé výši 74.423,--Kč a ukončil tak jeho účast v insolvenčním řízení.

Dle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v platném znění justiční čekatel je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. Dle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla přihláška pohledávky věřitele v částce 74.423,--Kč odmítnuta s tím, že jeho účast v insolvenčním řízení končí, změnil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání proti němu může podat dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 03.11.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v. r. Hana Kocourková samosoudce