KSOS 33 INS 5255/2009
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 5255/2009 29 NSČR 109/2014-B-59

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Karima Makhloufa, narozeného 13. července 1965, bytem ve Frýdku-Místku, Dlouhá 1334, PSČ 738 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 5255/2009, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. února 2013, č. j. KSOS 33 INS 5255/2009, 1 VSOL 117/2013-B-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen insolvenčního soudu ) ze dne 7. ledna 2013, č. j.-B-31, jímž insolvenční soud zrušil oddlužení dlužníka Karima Makhloufa a prohlásil na jeho majetek konkurs. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-47). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. prosince 2013-dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 13. června 2013, č. j.-B-48, doručeným dovolateli zvlášť dne 21. června 2013 (srov. doručenku u č. l. 48) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2014

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová