KSOS 33 INS 4759/2011-A-7
Číslo jednací: KSOS 33 INS 4759/2011-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: CZECH PIKKUPAKETTI s.r.o., IČ: 26855330, Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz, a navrhovatele-věřitele: Marcel Wloch, IČ: 73170402, Chotěbuzská 332, 735 61 Chotěbuz, k insolvenčnímu návrhu navrhovatele-věřitele

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 33 INS 4759/2011-A-5 ze dne 20. dubna 2011 o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele-věřitele se dle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem věřitele Marcel Wloch, IČ: 73170402, Chotěbuzská 332, 735 61 Chotěbuz ze dne 7. března 2011, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 22. března 2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Usnesením ze dne 20. dubna 2011, sp. zn.-A-5 byl insolvenční návrh navrhovatele-věřitele dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítnut, neboť nebyl ve lhůtě řádně doplněn. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.4.2011 v 13:52 hod., a navrhovateli bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení navrhovateli-věřiteli doručeno dne 22.4.2011 a to vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, poté počala běžet odvolací lhůta. Věřitel podal proti tomuto rozhodnutím včasné odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 3.5.2011 a které následně odůvodnil tím, že svůj insolvenční návrh řádně ve lhůtě a dle výzvy soudu č.j. -A-4 ze dne 31.3.2011 doplnil, což také doložil kopií podacího lístku.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož soudem uložená povinnost doložit k podanému insolvenčnímu návrhu také přihlášku své splatné pohledávky byla splněna, postupoval soud k podanému odvolání dlužníka dle ust. § 95 IZ a usnesení sp. zn.-A-5 ze dne 20. dubna 2011 o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele-věřitele zrušil. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 6. května 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut, v.r. Petra Závorová samosoudce