KSOS 33 INS 4109/2011-A-8
Číslo jednací: KSOS 33 INS 4109/2011-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Daniel anonymizovano , anonymizovano , IČ 70329303, místem podnikání: Sídliště 6. května 1053, 756 54 Zubří, trvale: Rožnovská 419, 756 54 Zubří, korespondenční adresa: 756 53 Vidče 32, k insolvenčnímu návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 33 INS 4109/2011-A-6 ze dne 12. dubna 2011 o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele-dlužníka se dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 9. března 2011, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 14.3.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Usnesením ze dne 12. dubna 2011, sp. zn.-A-6 byl insolvenční návrh navrhovatele-dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítnut, neboť nebyl ve lhůtě řádně doplněn. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 12.4.2011 v 12:26 hod., a navrhovateli bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení dlužníku doručeno dne 14.04.2011. Od tohoto dne počala běžet odvolací lhůta.

Proti usnesení o odmítnutí návrhu ze dne 12. dubna 2011 podal dlužník včasné odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 19. dubna 2011. Odvolání dlužník odůvodnil tím, že dne 29. března 2011 všechny listiny uvedené ve výzvě soudu ze dne 16.3.2011 č.j.-A-3 soudu řádně doložil.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož soudem uložená povinnost doložit seznam majetku a seznam závazků byla splněna, postupoval soud k podanému odvolání dlužníka dle ust. § 95 IZ a usnesení sp. zn. -A-6 ze dne 12. dubna 2011 o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele-dlužníka zrušil. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut, v.r. Petra Závorová samosoudce