KSOS 33 INS 3120/2014-A-15
Číslo jednací: KSOS 33 INS 3120/2014-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem, v insolvenční věci dlužníka: Stavebniny profi Slezská s.r.o., IČ 28644115, Jana Čapka 1291, 738 01 Frýdek-Místek, Frýdek, o insolvenčnímu návrhu věřitele: Bruster finance a.s., IČ 28164245, Uralská 405/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh, k odvolání navrhovatele ze dne 10.09.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. KSOS 33 INS 3120/2014-A-12, ze dne 20.08.2014, s e m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem navrhovatele došlým soudu dne 07.02.2014bylo zahájeno insolvenční řízení.

Napadeným rozhodnutím bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání, ve kterém namítal, že zálohu zaplatil, což bylo posléze doloženo i sdělením účtárny soudu ze dne 20.08.2014.

Na základě ust. § 9 odst. 1 z. č. 121/2008 Sb. může o odvolání proti rozhodnutí asistenta soudce rozhodnout též soudce, a to tehdy, pokud odvolání zcela vyhoví. Tato situace nastala v projednávané věci, když požadovaná záloha byla doplacena.

Soud proto odvolání vyhověl a změnil napadené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku běží lhůta pro podání odvolaná ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 16.09.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Monika Komárová samosoudce