KSOS 33 INS 29064/2012-P1-5
Jednací číslo: KSOS 33 INS 29064/2012-P1-5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Jolana Fialová, r.č: 675318/1512, IČ 74753771, 9. května 903, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, o přihlášce věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, korespondenční adresa: nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.07.2013 č.j. KSOS 33 INS 29064/2012-P1-3 se m ě n í tak, že:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, se v částce 43.748,--Kč n e o d m í t á .

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky ve výši 43.748,--Kč v insolvenčním řízení n e k o n č í.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.07.2013 č.j. KSOS 33 INS 29064/2013-P1-3 soud dle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), ve znění pozdějších předpisů, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 1 (P1): PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město (dále jen věřitel), v částce 43.748,--Kč s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky ve výši 43.748,--Kč v insolvenčním řízení končí.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 12.08.2013, věřiteli zvláštním způsobem doručeno dne 13.08.2013. Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel odvolání, které bylo soudu doručeno dne 16.08.2013.

Soud opětovně posoudil přihlášku věřitele dlužníka tak, jak byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 4.3.2013 a dospěl k závěru, že podané odvolání věřitele je důvodné, neboť na přezkumném jednání konaném dne 4.3.2013 byla popřena pohledávka věřitele ve výši 10.728,--Kč nikoliv ve výši 43.748,-Kč. Věřitel byl insolvenčním správcem vyrozuměn o popření pohledávky ve výši 10.728,--Kč přípisem ze dne 4.3.2013. Soud ve výše citovaném usnesení nesprávně odmítl pohledávku věřitele ve výši 43.748,--Kč a ukončil ohledně této částky pohledávky jeho účast v insolvenčním řízení namísto částky 10.728,--Kč.

Dle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v platném znění justiční čekatel je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. Dle § 9 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla přihláška pohledávky věřitele v částce 43.748,--Kč odmítnuta s tím, že jeho účast ohledně přihlášky pohledávky ve výši 43.748,--Kč v insolvenčním řízení končí, změnil.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání proti němu může podat dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 09.09.2013

Za správnost vyhotovení Mgr. Rostislav Krhut v.r. Petra Závorová samosoudce