KSOS 33 INS 28851/2015-B-7
Číslo jednací: KSOS 33 INS 28851/2015-B-7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO: 60985631, 783 54 Svésedlice 38,

takto:

Soud dle ust. § 295 odst. 3 IZ povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku podstaty tak, že syn dlužníka: Martin anonymizovano , 22.04.1989, 783 54 Svésedlice 38, je oprávněn nabýt nemovitý majetek dlužníka pod položkou n1 soupisu majetkové podstaty za částku minimálně 570.000 Kč a daň z nabytí nemovité věci bude hradit výhradně kupující nad rámec kupní ceny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 31.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce isir.justi ce.cz