KSOS 33 INS 26863/2015-A-8
Číslo jednací: KSOS 33 INS 26863/2015-A-8

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníků: č. 1: Eva anonymizovano , anonymizovano , SPC V 487/77, 794 01 Krnov a č. 2: Petr anonymizovano , anonymizovano , Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 06.01.2016 č. j. KSOS 33 INS 26863/2015-A-5 se mění tak, že se záloha ve výši 50.000,-Kč na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 06.01.2016 č. j. KSOS 33 INS 26863/2015-A-5 soud dle § 108 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužníkům, aby ve stanovené lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč za účelem krytí nákladů řízení, když jediný možný připadající způsob řešení dlužníkova úpadku se jevil konkurz-jediným příjmem dlužníků je mzda dlužníka č. 2 ve výši 9.353,-Kč. Dlužníci sice uzavřeli darovací smlouvu na částku 8.500,-Kč, dárce však na výzvu soudu do vydání usnesení o uložení zálohy nereagoval.

Podáním doručeným soudu dne 11.01.2016 dárce doložil listiny prokazující jeho příjmy a výdaje, tak jak k tomu byl vyzván usnesením ze dne 20.11.2015. Z úředního záznamu ze dne 18.01.2016 vyplývá, že soud darovací smlouvu neakceptuje z důvodu nedostatku finančních prostředků dárce. Podáním doručeným soudu dne 29.01.2016 dlužník č. 2 čestným prohlášením nabízí věřitelům z diet částku 8.500,-Kč.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh a dospěl k závěru, že za této situace, kdy se podstatně změnila finanční situace dlužníků, lze důvodně předpokládat, že nezajištění věřitelé v průběhu 5 let obdrží alespoň 30 % svých závazků.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud usnesení, kterým byla uložena povinnost k zaplacení zálohy, změnil tak, že se záloha ve výši 50.000,-Kč na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání proti němu může podat dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 09.02.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce