KSOS 33 INS 26633/2013-B-13
Číslo jednací: KSOS 33 INS 26633/2013-B-13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužnice: Barbora anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73278726, 756 43 Kelč 464,

takto :

Soud dle ust. § 295 odst. 3 IZ povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku podstaty tak, že Jaromír anonymizovano , anonymizovano , 756 43 Kelč 464, je oprávněn nabýt spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitém majetku dlužníka uvedeném v soupisu majetkové podstaty ze dne 30.1.2014 pod položkou 1. písm. a)-f) za částku 750.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 22.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce