KSOS 33 INS 24925/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSOS 33 INS 24925/2016 29 NSCR 23/2018-A-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem V insolvenční věci dlužníků Jiřího Naništy, narozeného 8. října 1981 a Věry Naništové, narozené 23. července 1985, obou bytem V Havířově-Městě, Hlavní třída 377/39, PSČ 736 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 24925/2016, o insolvenčním návrhu dlužníků, o dovolání dlužníků, zastoupených Mgr. Radimem Struminským, advokátem, se sídlem v Havířově, Elišky Krásnohorské 1305/18, PSČ 736 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. července 2017, č.j. KSOS 33 INS 24925/2016, 4 VSOL 498/2017-A-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

[1] Usnesením ze dne 23. února 2017, č. j. KSOS 33 INS 24925/2016-A-9, odmítl Kraj ský soud v Ostravě insolvenční návrh dlužníků.

[2] K odvolání dlužníků Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. července 2017, č. j., 4 VSOL 498/2017-A-16, potvrdil usnesení kraj ského soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podali dlužníci dovolání, které posléze, podáními datovanými 27. října 2017 (A-22) a 16. ledna 2018 (A-29) vzali zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě těchto dispozitivních úkonů zastavil dovolací řízení dle % 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s % 243f odst. 2zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně 12. února 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná