KSOS 33 INS 23722/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSOS 33 INS 23722/2012

Naše spis. zn.: 1 VSOL 649/2013-B-16 Krajský soud v Ostravě Vyřizuje Vladimíra Kvapilová Havlíčkovo nábř. č. 34 telefon: 585532321 728 81 Ostrava e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz datum: 18. září 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení věci

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky KSOS 33 INS 23722/2012, pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka Břetislava Martináka.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 29.7.2013 k rozhodnutí o odvolání věřitele č. 2 Focus-Metal s.r.o. ze dne 19.6.2013 (č.d. B-9) proti usnesení Vašeho soudu ze dne 27.5.2013, č.j.-B-8, kterým byla pro přezkum přihlášky pohledávek tohoto věřitele, včetně vedení případného incidenčního sporu, ustanovena oddělenou insolvenční správkyní JUDr. Alena Schmidtová.

V odvolání odvolatel mimo jiné namítá, že jako zástupce věřitelů nemůže připustit jakékoliv angažmá JUDr. Schmidtové v tomto řízení z důvodu její nevěrohodnosti, podjatosti a nekompetentnosti. Tyto závěry dovodil odvolatel z toho, jak se jmenovaná žoviálně a přátelsky projevovala na přezkumném jednání k dlužníkovi, dále z toho, že neprovedla řádný soupis majetku dlužníka (ke škodě věřitelů), když uvedla, že dlužník nemá žádný movitý majetek, přitom exekutor provedl v nemovitosti dlužníka soupis věcí, který není zanedbatelný, dále, že jmenovaná nevyžadovala od nájemníků nemovitosti dlužníka žádné nájemné (které mohlo činit měsíčně cca 15.000 Kč), nezapsala do soupisu osobní automobil a přívěs dlužníka. V neposlední řadě odvolatel shora jmenované vytýká, že uvedla hrubě nepravdivé údaje ohledně převzetí jeho přihlášky pohledávek od soudu a výzvy zaslané k doplnění této přihlášky.

Především z důvodu vznesené námitky podjatosti měla být JUDr. Alena Schmidtová (před předložením věci odvolacímu soudu) vyzvána, aby se k odvolání odvolatele písemně vyjádřila. To i přesto, že dne 17.6.2013 soudu doložila listiny

1 k doplnění jeho přihlášky pohledávek.

Proto po provedení úkonu naznačeného shora a po vyjádření JUDr. Aleny Schmidtové, předložte spis znovu odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

V Olomouci dne 18. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu

2