KSOS 33 INS 23236/2011-A-20
Číslo jednací: KSOS 33 INS 23236/2011-A-20

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , Kajlovec 47, 747 41 Hradec nad Moravicí a insolvenčního navrhovatele: AFIA PROINVEST s.r.o., IČ 28581032, Purkyňova 278/15, 772 00, Olomouc, Hodolany, o insolvenčním návrhu navrhovatele o odvolání navrhovatele proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 23236/2011-A-15,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.02.2012, č.j.-A-15 se mění takto:

Soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ostravě vedeného u ČNB Ostrava, číslo účtu 6015-4123761/0710, VS 4802323611, KS 308.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud uložil navrhovateli zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání a požádal o snížení zálohy na 10.000,-Kč. Poukázal přitom na nemovitý majetek dlužníka, jehož zpeněžení by mělo být ke krytí nákladů insolvenčního řízení postačující.

Soud posoudil napadené odvolání podle § 95 ins. zákona a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a lze mu vyhovět v rámci autoremedury.

Z obsahu insolvenčního spisu nevyplývá, že by měl dlužník k dispozici pohotové finanční prostředky (v hotovosti nebo na bankovních účtech), proto soud považuje zaplacení zálohy nadále za důvodné a nezbytné ke krytí prvotních nákladů insolvenčního správce a umožnění řádného výkonu jeho činnosti do doby zpeněžení majetkové podstaty. Navrhovateli je však třeba dát za pravdu, že s ohledem na vlastnictví nemovitostí dlužníkem je dán reálný předpoklad, že náklady vzniklé v průběhu insolvenčního řízení budou uhrazeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a částka 10.000,-Kč je na pokrytí prvotních nákladů správce dostačující.

Z výše uvedených důvodů soud za splnění podmínek uvedených v § 95 ins. zákona odvolání vyhověl a napadené usnesení změnil tak jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, se považuje za pohledávku za majetkovou podstatou, pokud vznikla po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria [ust. § 168 odst. 1 písm.d) IZ].

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit, nebo přistoupit k jejímu vymáhání (ust. § 108 odst. 3 IZ).

V Ostravě dne 18. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut,v .r. Petra Závorová samosoudce