KSOS 33 INS 16869/2014-B-15
Číslo jednací: KSOS 33 INS 16869/2014-B-15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Ivo anonymizovano , anonymizovano , IČO: 13438492, Rakovecká 111/5, 739 32 Vratimov,

takto :

Soud dle ust. § 295 odst. 3 IZ povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku podstaty tak, že: MUDr. Jiří Martinec, Liblice 81, 277 32 Byšice, je oprávněn nabýt majetek dlužníka specifikovaný podání insolvenčního správce ze dne 18.11.2015 a za podmínek v něm uvedených.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 01.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce