KSOS 33 INS 15945/2012-B-84
Číslo jednací: KSOS 33 INS 15945/2012-B-84

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: TRAKCE-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, IČO: 240185433, ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn, o návrhu navrhovatele: Veronika Martiniaková, r.č. 776215/5115, 739 61 Ropice 405,

takto :

Soud dle ust. § 295 odst. 3 IZ povoluje navrhovateli výjimku ze zákazu nabývání majetku podstaty tak, že navrhovatel je oprávněn nabýt majetek dlužníka specifikovaný v jeho podání ze dne 11.10.2016.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 03.12.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Kateřina Štěpánová samosoudce isir.justi ce.cz