KSOS 33 INS 15236/2010-P7-4
Číslo jednací: KSOS 33 INS 15236/2010-P7-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem, v insolvenční věci dlužníka: Roman Svoboda, r. č. 690903/4968, IČO 48765651, Kulturní 1780, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a věřitele č. 7: ESSOX s. r. o., IČO 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, o odvolání věřitele ze dne 24.3.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 15236/2010-P7-2, ze dne 18.3.2011, se mění tak, že přihláška pohledávky P7 věřitele č.7 : ESSOX s. r. o., IČO 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

O d ů v od n ě n í :

Ve výroku označeným usnesením byla odmítnuta přihláška pohledávky odvolatele jako opožděně podaná na základě zjištění soudu, že byla podána až po uplynutí 30denní přihlašovací lhůty.

Toto usnesení napadl věřitel svým odvoláním z 24.3.2011, ve kterém tvrdil, že v insolvenčním rejstříku nebylo uvedeno jméno dlužníka, což také doložil vytištěným výstupem z insolvenčního rejstříku.

Soud ověřil u správce počítačové aplikace insolvenčního rejstříku, že ve specifických případech se chybou v aplikaci nezobrazovalo v insolvenčním rejstříku jméno dlužníka, přičemž tato chyba již byla v mezidobí opravena.

Podle ustálené judikatury má lhůta stanovená k přihlašování pohledávek propadný účinek jen tehdy, je-li dlužník v insolvenčním rejstříku označen správným a úplným způsobem tak, jak stanoví ust. § 420 IZ. Protože v projednávané věci tomu tak nebylo, odvolání je důvodné, pročež insolvenční soud za použití ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících ve spojení s ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích odvolání vyhověl, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentem soudce.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobám, kterým se toto rozhodnutí doručuje zvlášť, běží lhůta pro podání odvolání ode dne, kdy jim bylo doručeno zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 31.3.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut, v.r. Petra Závorová samosoudce