KSOS 33 INS 1501/2011-B-8
Číslo jednací: KSOS 33 INS 1501/2011-B-8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Morysovou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ 64065910, Hálkova 1452/18, 736 01 Havířov-Podlesí, o návrhu Petra anonymizovano , anonymizovano a Veroniky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Havířov-Město, M. Kudeříkové 1165/2, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto:

Soud p o v o l u j e Petru anonymizovano a Veronice anonymizovano nabýt majetek z majetkové podstaty dlužnice Jany anonymizovano zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice, a to -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nemovitostech -pozemek parc.č. 606/22 o výměře 275 m2, druh pozemku zahrada, -pozemek parc.č. 3178 o výměře 128 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, -budova č.p. 1452, rodinný dům stojící na pozemku parc. č. 3178 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov, pro k.ú. Bludovice, obec Havířov na LV č. 2189,

-pozemek parc.č. 606/9 o výměře 56 m2, druh pozemku zahrada, -pozemek parc.č. 606/11 o výměře 32 m2, druh pozemku zahrada oba pozemky zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov, pro k.ú. Bludovice, obec Havířov na LV č. 5060.

Odůvodnění:

Soud usnesením č.j.-B6 ze dne 13.dubna 2011 schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty a rozhodl, že do majetkové podstaty náleží: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc. č. 606/22, o výměře 275m2, druh pozemku: zahrada, pozemek parc. č. 3178, o výměře 128 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba Podlesí, č.p. 1452, rodinný dům, stojící na parc. č. 3178, všechny zapsané v Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, KP Havířov, obec: Havířov, kat. území Bludovice, na listu vlastnictví č. 2189;-vlastnické právo k nemovitostem: pozemek parc. č. 606/9, o výměře 56 m2, druh pozemku: zahrada, pozemek parc. č. 606/11, o výměře 32 m2, druh pozemku: zahrada, všechny zapsané v Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, KP Havířov, obec: Havířov, kat. území Bludovice, na listu vlastnictví č. 5060;-osobní automobil zn. Mercedes Benz 124, rokvýroby 1986,reg.zn. KIM 53-55, VIN WDB1241251A378549.

Dne 3.5.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Petra anonymizovano , anonymizovano a Veroniky Kudrové, anonymizovano , oba bytem Havířov-Město, M. Kudeříkové 1165/2, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti Veronika anonymizovano uvedla, že je dcerou dlužnice a Petr Kudrna zeť dlužnice, že mají zájem nabýt do společného jmění manželů jak spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na nemovitostech, tak oba pozemky, že mají finanční prostředky pro úhradu kupní ceny v takové výši, aby byli uspokojeni všichni přihlášení věřitelé se zjištěnými pohledávkami do výše 100 % a uhrazena odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce. Dále uvedli, že společný zájem věřitelů tak nebude žádným způsobem dotčen, s převodem souhlasí jak dlužnice, tak i druhá podílová spoluvlastnice paní Veronika Černá, matka dlužnice. Za spoluvlastnický podíl na nemovitostech nabízí částku 840.000,00 Kč a za oba pozemky pak částku 3.000,00 Kč.

Dne 3.5.2011 požádal insolvenční správce Mgr. Radim Struminský o vydání souhlasu s prodejem mimo dražbu nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení a uvedl, že o tyto nemovitosti projevila zájem dcera dlužnice a zeť za cenu vedoucí k uspokojení 100 % zjištěných pohledávek.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k vyjádření insolvenčního správce, že prodejem nemovitostí dojde k uspokojení ve výši 100 % zjištěných pohledávek, soud v působnosti věřitelského výboru v souladu s ust. § 66 odst. 1 IZ a současně dle ust. § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 06.05.2011

Za správnost vyhotovení: Marie Morysová, v.r. Petra Závorová vyšší soudní úřednice

AS IVO2a