KSOS 33 INS 14497/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 33 INS 14497/2013 Ze dne: Krajský soud Ostrava Naše spis.zn.: 3 VSOL 858/2013-A-14 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Miroslava Kupková 728 81 OSTRAVA telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 23. října 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. bez věcného vyřízení k provedení úkonů podle ustanovení § 210 odst. 2 o.s.ř.

Podle předkládací zprávy byla Vrchnímu soudu v Olomouci předložena věc k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Ing. Františka Hájka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.8.2013 č.j.-A-10, jímž byla věřiteli uložena povinnost zaplatit ve lhůtě sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Podle obsahu spisu odvolání za insolvenčního navrhovatele podal advokát Mgr. Petr Hájek (podání ze dne 11.9.2013, došlé soudu téhož dne, založeno na č.l. A-11). Plná moc opravňující advokáta Mgr. Petra Hájka k zastupování insolvenčního navrhovatele Ing. Františka Hájka však ve spise založena není (plná moc nebyla předložena ani s podaným insolvenčním návrhem ani s podaným odvoláním).

Nedostatek plné moci jako průkazu zastoupení podle ustanovení § 28 o.s.ř. je nedostatkem podmínky řízení ve smyslu ustanovení § 103 a § 104 odst. 2 o.s.ř., který lze odstranit výzvou soudu k předložení plné moci.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně postupem podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. vyzval advokáta Mgr. Petra Hájka, případně insolvenčního navrhovatele, k doložení řádné plné moci, a to současně s poučením, že nebude-li tento nedostatek podmínky řízení odstraněn, bude odvolací řízení zastaveno.

Poté, co uplyne lhůta soudem stanovená pro odstranění nedostatku podmínky řízení, lze spis opětovně předložit Vrchnímu soudu v Olomouci, s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu