KSOS 33 INS 144/2012-P4-3
Číslo jednací: KSOS 33 INS 144/2012-P4-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Marian anonymizovano , anonymizovano , 793 05 Moravský Beroun-Ondrášov 52,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 144/2012-P4-2 ze dne 5.4.2012 o odmítnutí přihlášky P4 věřitele č. 1 GRANITOL akciová společnost, IČ: 00012114, se dle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), mění tak, že se přihláška pohledávky P4 n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 4.1.2012 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 1.2.2012 rozhodl insolvenční soud o úpadku a povolil oddlužení.

Usnesením ze dne 5.4.2012 insolvenční soud odmítl dle ust. § 185 IZ přihlášku pohledávky P4 věřitele č. 1, neboť měl za to, že byla podána opožděně.

Ust. § 95 IZ sice připouští změnu rozhodnutí na základě podaného odvolání, kterému soud prvního stupně plně vyhoví, avšak v tomto řízení existuje jiný důvod, pro který je nutno napadené usnesení změnit.

Lhůta pro podání přihlášek do probíhajícího řízení dlužníka začala běžet dne 1.2.2012 (středa). Konec lhůty připadl na den 2.3.2012 (pátek). Z poštovní relace připojené k přihlášce P4 vyplývá, že přihláška pohledávky byla dána k poštovní přepravě dne 2.3.2012, tedy poslední den lhůty. Přihláška pohledávky P4 věřitele č. 1 tak byla podána včas.

Insolvenční soud proto výše uvedené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky P4 neodmítá. Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení dále s pohledávkou P4 pokračováno, jako by odmítnuta nikdy nebyla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut, v.r. Petra Závorová samosoudce