KSOS 31 INS 9958/2016-B8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 9958/2016-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem Lešná-Vysoká 52, PSČ 756 41, při výkonu dohledací činnosti soudu,

takto:

I. Částku, kterou dle výroku IV. bodu 4. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 9958/2016-B4 ze dne 13.10.2016 deponovala insolvenční správkyně na uspokojení nezjištěné pohledávky P6 věřitele č. 6 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 813 04 Bratislava, SR, vyplatí insolvenční správkyně tomuto věřiteli.

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 9958/2016-B4 ze dne 13.10.2016 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 27.4.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A6 ze dne 24.5.2016 rozhodl insolvenční soud o úpadku, povolil oddlužení a na den 24.8.2016 svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. č.j.-B4 ze dne 13.10.2016 soud rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Jelikož přihlášená pohledávka P6 věřitele č. 6 nebyla na přezkumném jednání dne 24.8.2016 přezkoumána, uložil insolvenční soud insolvenční správkyni, aby v souladu s ust. § 411 odst. 2 insolvenčního zákona deponovala částky odpovídající splátkám této pohledávky na svém účtu do zjištění této pohledávky.

Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 2.11.2016 pak byla pohledávka věřitele č.6 přezkoumána a v plném rozsahu zjištěna, a proto soud ve výroku I. tohoto isir.justi ce.cz pohledávky věřitele č. 6 vyplatila tomuto věřiteli.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 9.11.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně