KSOS 31 INS 9912/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 31 INS 9912/2013 29 NSýR 77/2016-B-68

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenní vČci dlužníka Nové byty Ostrava s. r. o., se sídlem v OstravČ-Moravské OstravČ, Masná 1493/8, PSý 702 00, identifikaní íslo osoby 27 77 82 23, zastoupeného Mgr. Janem Kubicou, advokátem, se sídlem v OstravČ, Nad Porubkou 2355, PSý 708 00, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 31 INS 9912/2013, o vydání výtČžku zpenČžení zajištČnému vČ iteli, o dovolání zajištČného vČ itele GOKR s. r. o., se sídlem v BrnČ, Sukova 49/4, PSý 602 00, identifikaní íslo osoby 03 09 46 77, zastoupeného Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské námČstí 846/1, PSý 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. listopadu 2015, . j. KSOS 31 INS 9912/2013, 2 VSOL 1127/2014-B-44, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Proti v záhlaví oznaenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal zajištČný vČ itel GOKR s. r. o. dovolání, které následnČ podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 12. dubna 2016 vzal v celém rozsahu zpČt. Nejvyšší soud proto dovolací ízení podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty druhé zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku a zajištČnému vČ iteli se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 27. dubna 2016

JUDr. Petr G e m m e l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková