KSOS 31 INS 9887/2010-B19
Číslo jednací: KSOS 31 INS 9887/2010-B19

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Studentská 2360/18, 734 01 Karviná-Mizerov, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 9887/2010-B7 ze dne 23.11.2010, upravené usnesením č.j. KSOS 31 INS 9887/2010-B9 ze dne 25.2.2011 se mění tak, že výrok IV. nově zní takto:

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníku podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem, 2. uhradil stanovené výživné a případné další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3. ze zbývající částky vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům částku 5.000,-Kč v poměru:

poměr Č. výše název/jméno a příjmení, IČ/ r.č., sídlo/bydliště uspokojení přihl.. pohledávek pohledávek Statutární město Karviná 1. Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1, PSČ 733 24, IČ: 800,-Kč 0,15 % 00297534 Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV s.r.o. 2. 153.408,-Kč 28,46 % Praha 9, Vinoř, Uherská 618, PSČ 19017, IČ: 27124339 SMART Capital, a.s. 3. Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, IČ: 41.829,-Kč 7,76 % 26865297 Československá obchodní banka, a. s. 4. Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ: 1.123,-Kč 0,21 % 00001350 CASPER CONSULTING a.s. 5. 148.159,57 Kč 27,48 % Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 11000, IČ: 63980401

T-Mobile Czech Republic a.s. 7. Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 14900, IČ: 18.550,90 Kč 3,44 % 64949681 Česká spořitelna, a.s. 8. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 18.902,71 Kč 3,51 % 45244782 CETELEM ČR, a.s. 9. Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 15000, IČ: 86.013,-Kč 15,96 % 25085689 COFIDIS s.r.o. 10. Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 15800, IČ: 70.528,26 Kč 13,03 % 27179907 1. po uspokojení věřitelů dle bodu 3. tohoto výroku vyplatil vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce dlužníku zbývající částku.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 9887/2010-B7 ze dne 23.11.2010, upravené usnesením č.j. KSOS 31 INS 9887/2010-B9 ze dne 25.2.2011 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B7 ze dne 23.11.2010 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j.-B9 ze dne 25.2.2011 byl změněn poměr uspokojení věřitelů.

V rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře soud uložil insolvenčnímu správci dlužníka, aby si z částky srážené z příjmu dlužníka každý měsíc ponechal zálohu na odměnu a náhradu hotových svých výdajů, dále aby uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající částku vyplatil věřitelům dle poměru uspokojení stanoveného usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve spojení s usnesením o změně poměru uspokojení pohledávek věřitelů.

Dlužník svým podáním, doručeným soudu dne 17.3.2014, požádal soud o stanovení jiné výše měsíčních splátek, a to tak, aby postižitelná částka činila 4.000,-Kč. Z této částky by byla hrazena záloha na odměnu insolvenčního správce a nezajištěným věřitelům by připadla částka 2.851,-Kč.

Dlužník svou žádost odůvodnil tím, že jedno z jeho dětí studuje na střední škole, další dvě děti na základní škole a příjem manželky činí pouze 6.000,-Kč, tudíž podstatná část výdajů je hrazena z jeho příjmu. Rovněž poukázal na to, že dle zpráv o plnění oddlužení je očekávaná míra uspokojení okolo než 80 % a že při stávajícím příjmu budou při snížení splátek věřitelé uspokojeni ve vyšší míře než 60 %.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Soud má za to, že shora uvedené skutečnosti svědčí o podstatné změně okolností, a že jsou dány podmínky pro aplikaci ustanovení § 407 odst. 3 IZ, tedy pro stanovení jiné výše měsíčních splátek. Toto ustanovení insolvenčního zákona, stejně jako ustanovení § 398 odst. 4, hledá rovnováhu mezi legitimním zájmem věřitelů být uspokojeni na straně jedné a legitimním zájmem dlužníka a jeho rodiny žít v přijatelných a přiměřených životních podmínkách na straně druhé.

Dle zprávy o plnění oddlužení ze č. 7 ze dne 25.6.2014 vyplývá, že dlužník za 42 měsíců trvání oddlužení již uhradil 55,78 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů. Při snížení splátek způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení lze očekávat, že věřitelé přihlášených nezajištěných pohledávek budou uspokojeni v míře cca 72 %.

Po posouzení žádostí dlužníka soud rozhodl o snížení měsíčních splátek a to tak, že z částky sražené dlužníkovi plátcem příjmu si nejprve insolvenční správce ponechá zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst.1 IZ zvýšeno o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem. Dále insolvenční správce uhradí případné pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a pak pro věřitele přidělí částku 5.000,-Kč poté zbývající částku vyplatí dlužníku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 23. října 2014

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská Gabriela Marčáková samosoudkyně