KSOS 31 INS 9145/2012-P4-6
KSOS 31 INS 9145/2012-P4-6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Home Investment s.r.o. v likvidaci, se sídlem Ostrava-Přívoz, Oderská 768, PSČ 702 00, IČO 276238 31, o odvolání věřitele č. 4 Ing. Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Březno, Židněves 41, PSČ 294 06, zast. Mgr. Martinem Hanke, advokátem se sídlem Liberec, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01 ze dne 25.10.2012

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.10.2012 č.j. KSOS 31 INS 9145/2012-P4-3 s e m ě n í takto:

Přihláška pohledávky P4 věřitele č. 4 Ing. Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Březno, Židněves 41, PSČ 294 06, s e co do částky 341 712,--Kč n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.06.2012 č.j.-A7 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o řešení úpadku konkursem.

Dne 13.06.2012 byla soudu doručena přihláška věřitele č. 4 (dále jen věřitel), kterou za dlužníkem uplatnil pohledávku ve výši 441 712,--Kč.

Soud usnesením ze dne 16.10.2012 č.j.-P4-3 přihlášku věřitele v souladu s ust. § 185 insolvenčního zákona co do částky 341 712,--Kč odmítl. Na odůvodnění rozhodnutí uvedl, že u přezkumného jednání konaného dne 10.9.2012 byla přihlášená pohledávka insolvenční správkyní a dlužníkem částečně popřena, a to ve výši 341 712,--Kč. Podáním došlým soudu dne 17.9.2012 sdělila insolvenční správkyně soudu, že věřitele vyrozuměla o popření jeho pohledávky a poučila jej o možnosti podat žalobu na určení jeho pohledávky. Podání doložila vyrozuměním věřitele o popření pohledávky ze dne 10.9.2012 a dodejkou, ze které vyplývá, že věřitel vyrozumění převzal dne 13.9.2012. Podle ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že žaloba věřitele na určení pohledávky co do pravosti nedošla insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě, soud přihlášenou pohledávku co do částky 341 712,--Kč odmítl.

Věřitel napadl usnesení soudu dne 25.10.2012 odvoláním, ve kterém namítl, že dne 10.10.2012 podal u soudu včasnou žalobu na určení pravosti pohledávky, a navrhl, aby usnesení bylo zrušeno.

Odvolání věřitele je důvodné. Žaloba na určení pravosti pohledávky ze dne 10.10.2012 byla soudu doručena dne 10.10.2012, tzn. ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání konaného dne 10.09.2012. Lhůta daná ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona byla tudíž zachována.

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využil možnosti dané ust. § 8 odst. 1 zákona č. 189/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí změnil tak, že přihláška pohledávky P4 věřitele č. 4 se co do částky 341 712,--Kč neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15-ti dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.12.2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně