KSOS 31 INS 8577/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 8577/2015-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníků: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , IČ: 673 43 686, bytem Erbenova 802/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice Soňa anonymizovano , r.č.: 645311/1918, IČ: 115 25 754, bytem Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Moravská Ostrava, adresa pro doručování: Erbenova 802/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 8577/2015-A6 ze dne 19.6.2015 se m ě n í tak, že dlužníkům se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníků, spojeným se společným návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 1.4.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A6 ze dne 19.6.2015 soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že v daném případě lze důvodně předpokládat, že návrh na povolení oddlužení bude zamítnut a současně bude na majetek dlužníků prohlášen konkurs. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 24.6.2015. Dlužníci podali proti tomuto usnesení včasné odvolání, zároveň dlužníci doložili navýšení svého příjmu.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy, když dlužníci doložili navýšení svého příjmu, postupoval soud podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona a napadené usnesení ze dne 19.6.2015, č.j.-A6 změnil tak,

že se dlužníkům zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20. července 2015

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně