KSOS 31 INS 8336/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 8336/2015-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování: Zahradní 688, 738 01 Frýdek-Místek

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 8577/2015-A6 ze dne 9.6.2015 se m ě n í tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka, spojeným se společným návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 30.3.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A6 ze dne 9.6.2015 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že vzhledem k okolnostem lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka, a tedy že návrh na povolení oddlužení bude zamítnut a současně bude na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 26.6.2015. Dlužník podal proti tomuto usnesení včasné odvolání, objasnil svou stávající situaci a uvedl, že díky svému příjmu a cestovním náhradám bude schopen svým uhradit více než 50 % svých závazků.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud se po posouzení věci rozhodl neusuzovat na nepoctivý záměr dlužníka a odvolání vyhovět, proto postupoval soud podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona a napadené usnesení ze dne 9.6.2015, č.j.-A6 změnil tak, že se dlužníkovi zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 6. srpna 2015

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně