KSOS 31 INS 7713/2010-A37
Číslo jednací: KSOS 31 INS 7713/2010-A37

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Bohuslavice, Polní 402, PSČ 747 19, zast.: Mgr. Farid Alizey, advokát se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 7, PSČ 702 00 o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele: Ing. Vladimír Šafarčík anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava-Kateřinky, Za Humny 1659/4, PSČ 747 05, zast.: Mgr. David Metelka, advokát se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 875/275, PSČ 709 00, o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření

t a k t o:

I. Předběžným správcem s e u s t a n o v u j e Mgr. Magdalena Gebauerová se sídlem Opava, Dolní náměstí 117/3, PSČ 746 01.

II. Dlužníkovi s e u k l á d á zdržet se plnění peněžitých závazků vzniklých před zahájením insolvenčního řízení bez souhlasu předběžného správce.

III. Předběžnému správci s e u k l á d á neprodleně zjistit dlužníkův majetek a přezkoumat dlužníkovo účetnictví.

IV. Návrh navrhovatele, aby soud předběžným opatřením uložil dlužníkovi povinnost zdržet se jakéhokoliv hrazení pohledávek všech jeho věřitelů, a to až do doby prohlášení úpadku na jeho majetek, s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem věřitele ze dne 9.7.2010 doručeným soudu dne 12.7.2010 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Věřitel návrh odůvodnil tvrzením, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku ze smlouvy o půjčce ve výši 4.098.597,34 Kč, nesplatnou pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 1.491.883,86 Kč a dále splatnou pohledávku z titulu ručení ve výši 1.400.563,32 Kč. Označil další věřitele dlužníka a navrhl, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka, který bude řešen konkursem, poněvadž dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší 30-ti dnů a tyto závazky není schopen plnit.

Dlužník se na výzvu soudu ze dne 21.7.2010 č.j.-A4 k návrhu dne 10.8.2010 a následně dne 26.10.2010 vyjádřil tak, že jej označil jako nedůvodný s tím, že skutečnosti v něm uvedené se z převážné části nezakládají na pravdě. Současně předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců podle ust. § 104 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon).

Ve věci nebylo dosud rozhodnuto, nařízené ústní jednání bylo vzhledem ke zdravotnímu stavu dlužníka dvakrát odročeno.

Věřitel podáním ze dne 4.4.2011 doručeným soudu dne 5.4.2011 navrhl, aby soud podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží povinnost zdržet se jakéhokoliv hrazení pohledávek všech jeho věřitelů, a to až do doby prohlášení úpadku na jeho majetek. Návrh odůvodnil tím, že ze strany dlužníka dochází k záměrnému prodlužování insolvenčního řízení, o čemž svědčí skutečnost, že nařízené jednání bylo na jeho žádost již dvakrát odročeno. Dále uvedl, že vyjádření dlužníka a listin, které v rámci své obrany předložil, vyplývá, že v období ode dne zahájení insolvenčního řízení, tj. od 12.7.2010 uhradil na své závazky minimálně částku 111.000,-Kč, a to dne 17.7.2010 částku 16.000,-Kč, dne 7.10.2010 částku 15.000,-Kč, dne 15.11.2010 částku 20.000,-Kč, dne 22.12.2010 částku 30.000,-Kč a dne 25.1.2011 částku 30.000,-Kč. Dlužník tímto svým jednáním porušuje ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona, zvýhodňuje věřitele, jejichž pohledávky uznává, zmenšuje tím nikoliv zanedbatelně svůj majetek, z něhož by mělo dojít k uspokojení všech jeho věřitelů, to vše na úkor věřitelů, jejichž pohledávky neuznává.

Soud z dlužníkem předložených listin, a to fotokopie příjmového pokladního dokladu ze dne 7.10.2010 zjistil, že dlužník uhradil na účet exekutora Mgr. Jiřího Krále částku 15.000,-Kč jako splátku exekuce Ex 625/09 . Z fotokopie potvrzení o vkladu na účet ze dne 15.11.2010, ze dne 22.12.2010 a ze dne 25.1.2011 dále zjistil, že dlužník zaplatil v tyto dny na účet u Raiffeisenbank, a.s. částky 20.000,-Kč, 30.000,-Kč a 30.000,-Kč. Z vyjádření dlužníka ze dne 15.3.2011 vyplývá, že ve všech těchto případech se jednalo o plnění na jeho dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Ze sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 6.10.2010 dále vyplývá, že její splatné pohledávky za dlužníkem činily ke dni 31.10.2010 celkem částku 676.261,-Kč.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ust. § 112 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Aplikace ust. § 113 insolvenčního zákona přichází v úvahu jen tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ust. § 111 odst. 1 dostatečné nebo dlužník toto omezení nerespektuje.

Soud vzal z výše uvedených listin za osvědčené, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení uhradil na své závazky vůči jednomu z věřitelů, které vznikly před zahájením řízení, celkem částku 95.000,-Kč. Na základě tohoto zjištění rozhodl podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona o nařízení předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, poněvadž dospěl k závěru, že dlužník tímto jednáním nerespektuje omezení dané ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona a nařízení předběžného opatření ukládající dlužníkovi omezení nad rámec tohoto ustanovení je nutné k ochraně oprávněných zájmů ostatních věřitelů.

Soud současně podle ust. § 112 odst. 1 insolvenčního zákona ustanovil předběžného správce, jehož povinnosti jsou stanoveny v odst. 3 tohoto ustanovení.

Pokud se věřitel návrhem na nařízení předběžného opatření domáhal omezení dlužníkova oprávnění nakládat s majetkovou podstatou nad rámec omezení, které soud tímto rozhodnutím nařídil, soud jeho návrh zamítl, poněvadž v daném případě nezjistil skutečnosti, které by odůvodňovaly omezení dispozičních práv dlužníka ve větším rozsahu a omezení těchto práv dlužníka v navrhovaném rozsahu by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 11.4.2011

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně