KSOS 31 INS 7594/2009-B24
Číslo jednací: KSOS 31 INS 7594/2009-B24

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Pionýrská 750/24, 792 01 Bruntál, o schválení oddlužení

t a k t o:

I. Soud mění usnesení o schválení oddlužení č.j.: KSOS 31 INS 7594/2009-B10 ze dne 21.12.2009 tak, že výrok IV. bod I. tohoto usnesení nově zní:

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníkovi podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu,

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.: KSOS 31 INS 7594/2009-B10 ze dne 21.12.2009 beze změny.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka ze dne 19.10.2009 doručeným soudu 3.11.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A4 ze dne 10.11.2009 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením -B10, ze dne 21.12.2009 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podáním, doručeným soudu dne 7.12.2012, ustanovená insolvenční správkyně sdělila soudu, že od 1.1.2013 je registrována k dani z přidané hodnoty. Osvědčení o registraci insolvenční správkyně je založeno u Krajského soudu v Ostravě pod Spr 3609/2012.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Ostravě dne 08.01.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Karina Londýnová samosoudkyně

IVO2a