KSOS 31 INS 7310/2015-B13
Číslo jednací: KSOS 31 INS 7310/2015-B13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníků: 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano a 2) Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Odboje 720/7, 736 01 Havířov-Město, oba s adresou pro doručování: Šenovská 733/29, 736 01 Havířov Šumbark, o změně splátkového kalendáře,

takto:

Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 7310/2015-B6 ze dne 27.10.2015 se mění takto:

IV. Soud ukládá insolvenční správkyni: Mgr. Bohdaně Šocové, se sídlem Palackého 641/11, 779 00 Olomouc, aby každý kalendářní měsíc z částek zaslaných plátci příjmů:

1. si ponechala částku 1.350,-Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správkyně povinna z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, pakliže je jejím plátcem; 2. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou obou dlužníků; 3. zbývající částku vyplatila nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru:

č.př. věřitel, název, sídlo, IČO pohledávka poměr uspokojení Kč P1 Statutární město Havířov, IČO 00297488, 44,605,-9,58% Svornosti 86/2, 736 01 Havířov P4 Mgr. Košina Kamil, IČO 43876439, Zdíkov 79, 7.865,-1,69% 384 73 Stachy P5 ČEZ Prodej, s.r.o., IČO 27232433, Duhová 1/425, 12.458,66 2,68% 140 53 Praha 4 P6 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, 2.919,-0,63% Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město P7 Mgr. Valenta Jan, IČO 03323773, Dr. Milady 7.865,-1,69% Horákové 496/27, 779 00 Olomouc P8 Mgr. Valenta Jan, IČO 03323773, Dr. Milady 7.865,-1,69% Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

P9 O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za 5.895,81 1,27% Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle P10 Mgr. Nevřela Jiří, IČO 70623686, Libocká 73/57, 7.865,-1,69% 161 00 Praha 6 P11 Barlog Capital a.s., IČO 28210956, Moulíkova 24.748,-5,32% 2238/1, 150 00 Praha 5-Smíchov P12 JUDr. Cilínková Marie, IČO 66198500, Na 8.968,50 1,93% Lysinách 99/14, 147 00 Praha P13 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 1.503,-0,32% IČO 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 P14 JUDr. Smékal Marcel, IČO 60351268, Michelská 7.865,-1,69% 1326/62, 140 00 Praha 4 P15 RPG Byty, s.r.o., IČO 27769127, Gregorova 3.325,09 0,71% 2582/3, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava P16 UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, 13.347,-2,87% Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle P17 JUDr. Cilínková Marie, IČO 66198500, Na 27.545,-5,92% Lysinách 99/14, 147 00 Praha P18 FINNGASONN s.r.o., IČO 28350324, 8. května 15.524,-3,34% 450/8, 772 00 Olomouc P19 CP Inkaso s.r.o., IČO 29027241, Hvězdova 8.070,47 1,73% 1716/2b, 140 78 Praha 4 P20 O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za 17.848,-3,83% Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle P21 Mgr. Sobíšková Zuzana, IČO 01385437, 2.912-0,63% Bělohorská 270/17, 162 12 Praha 6-Břevnov P22 Český inkasní kapitál, a.s., IČO 27646751, 74.844,45 16,08% Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1 P23 JET Money s.r.o., IČO 25858246, Hněvotínská 26.410,-5,67% 241/52, 779 00 Olomouc P24 ČEZ Prodej, s.r.o., IČO 27232433, Duhová 1/425, 4.279,70 0,92% 140 53 Praha 4 P25 ČEZ Prodej, s.r.o., IČO 27232433, Duhová 1/425, 5.161,-1,11% 140 53 Praha 4 P26 PODA s.r.o., IČO 25816179, 28. října 102, 702 00 4.568,-0,98% Moravská Ostrava P27 Fair Credit International, SE, IČO 24852422, 10.165,-2,18% Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha-Vršovice P28 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 5.471,-1,17% IČO 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 P29 RPG Byty, s.r.o., IČO 27769127, Gregorova 1.804,-0,38% 2582/3, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava

P30 První novinová společnost a.s.,, IČO 45795533, 76.966,31 16,54% Paceřická 1/2773 Horní Počernice P31 Fair Credit International, SE, IČO 24852422, 1.514,-0,33% Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha-Vršovice P32 T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, 3.346,-0,72% Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 P33 Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881, 8.841,-1,90% Hlinky 151, 656 46 Brno P34 Inkasní a kapitálová společnost s.r.o., IČO 4.174,20 0,90% 29107920, Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň P35 JUDr. Mareš Ondřej LL.M., IČO 66253799, 1.015, 0,22% Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice P36 Mgr. Valenta Jan, IČO 03323773, Dr. Milady 7.865,-1,69% Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 20.3.2015, bylo ve věci dlužníků zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A6 ze dne 16.6.2015 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-B6 ze dne 27.10.2015 soud rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Jelikož přihlášená pohledávka P36 věřitele č. 6 nebyla na přezkumném jednání dne 9.9.2015 přezkoumána, nařídil soud zvláštním přezkumné jednání. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 4.2.2016 pak byla pohledávka věřitele č.6 přezkoumána a v plném rozsahu zjištěna, soud proto zařadil předmětnou pohledávku do splátkového kalendáře a změnil poměr uspokojení jednotlivých věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 10.2.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně