KSOS 31 INS 7024/2013-B34
Číslo jednací: KSOS 31 INS 7024/2013-B34

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 87495082, bytem Antonína Sovy 1242/4, 747 05 Opava, adresa pro doručování: Hálkova 1725/15C, 747 05 Opava, o změně splátkového kalendáře,

takto:

I. Soud mění výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 7024/2013-B21 ze dne 7.7.2014, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 7024/2013-B26 ze dne 30.12.2014 a ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 7024/2013-B29 ze dne 12.5.2015, takto:

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka: Václav Bruna, se sídlem Dolní 395, Pustá Polom, 747 69, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem září 2015, prováděl ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenčnímu správci: Mgr. Danielu Tomíčkovi, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 7024/2013-B21 ze dne 7.7.2014, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. -B26 ze dne 30.12.201 a ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě čj.-B29 ze dne 12.5.2015 beze změn.

III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 13.3.2013 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A8 ze dne 6.6.2013 rozhodl insolvenční soud o úpadku, povolil oddlužení a na den 31.10.2013, 23.1.2014 a 31.2.2014 svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 7024/2013-B21 ze dne 7.7.2014 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře od srpna 2014 do července 2019. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-B26 ze dne 30.12.2014 bylo poté rozhodnuto o změně poměrného uspokojení věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 7024/2013-B2 ze dne 12.5.2015 bylo změněno rozhodnutí na B21 s tím, že dlužníku bylo uloženo, aby z platu u zahraničního zaměstnavatele zasílal insolvenčnímu správci zůstatek mzdy po odečtení nepostižitelné částky.

Podáním doručeným soudu dne 25.8.2015 dlužník sdělil, že v současné době je zaměstnán u zaměstnavatele Václav Bruna se sídlem v České republice. V souladu s ust. § 406 odst. 3 písm. d) IZ soud plátci mzdy dlužníka přikázal provádět ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává rovněž na žádného z těch, v jejichž prospěch bylo vydáno rozhodnutí, jímž byla soudně upravena vyživovací povinnost. Rozsudkem okresního soudu byla soudně upravena vyživovací povinnost ke dvěma dětem ve výši 2.000,-Kč. Takto sražené částky bude plátce mzdy zasílat insolvenčnímu správci, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje mzdou vyplácenou dlužníku v měsíci září 2015. Výrokem I. je dle ust. § 406 odst. 3 písm. b) IZ označen příjem dlužníka, ze kterého bude uhrazena první splátka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 3. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně