KSOS 31 INS 6854/2014-A14
Číslo jednací: KSOS 31 INS 6854/2014-A14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Květoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Louny 171, 735 51 Bohumín-Pudlov, adresa pro doručování: Lašská 1155/23, 736 01 Havířov-Město, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.10.2014, č.j. KSOS 31 INS 6854/2014-A12 se m ě n í tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 13.3.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 3.10.2014, č.j.-A12 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že v daném případě lze důvodně předpokládat, že návrh na povolení oddlužení bude zamítnut a současně bude na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 7.10.2013. Dlužník podal proti tomuto usnesení včasné odvolání, které odůvodnil tím, že soudu doložil darovací smlouvu.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy, když dlužník doložil darovací smlouvu, postupoval soud podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona a napadené usnesení ze dne 3.10.2014, č.j.-A12 změnil tak, že se dlužníkovi zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně