KSOS 31 INS 6707/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 31 INS 6707/2012 29 NSČR 3/2013-A-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Milana Závodného, narozeného 2. ledna 1962, bytem v Metylovicích 205, PSČ 739 49, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 6707/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitele Private Capital Invest a. s., se sídlem v Praze-Novém Městě, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 24784877, o dovolání dlužníka zastoupeného JUDr. Lucií Mališovou, advokátkou, se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí, Elektrárenská 64, PSČ 739 11, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. října 2012, č. j. KSOS 31 INS 6707/2012, 3 VSOL 580/2012-A-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 25. června 2012, č. j.-A-8, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh věřitele Private Capital Invest a. s. (bod. I. výroku), i insolvenční návrh dlužníka Milana Závodného (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod III. výroku). K odvolání věřitele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku a řízení o insolvenčním návrhu věřitele zastavil (první výrok); jinak usnesení insolvenčního soudu potvrdil (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok). Proti usnesení odvolacího soudu (a to proti všem jeho výrokům) podal dlužník dovolání, které posléze vzal zpět podáním ze dne 8. února 2013. Nejvyšší soud na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen o. s. ř. ). Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dlužník z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení a u věřitele žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a dalšímu insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová