KSOS 31 INS 6508/2009-P29-4
KSOS 31 INS 6508/2009-P29-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: REVIDO trade s.r.o. se sídlem Třinec, U Parku 201, PSČ 739 61, IČ 27797465, o odvolání věřitele č. 29 FASADA Andrzej Bobeł se sídlem Czekanów, ul. Gliwicka 1A, 42-677, IČ (REGON) 271933721, Polská republika ze dne 05.01.2011

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.12.2010 č.j. KSOS 31 INS 6508/2009-P29-2 s e m ě n í takto:

Přihláška pohledávky věřitele č. 29 FASADA Andrzej Bobeł se sídlem Czekanów, ul. Gliwicka 1A, 42-677, IČ (REGON) 271933721, Polská republika ze dne 08.12.2010 s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.12.2009 č.j.-A14 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky rozhodnutí nastaly dne 18.12.2010 v 9:04 hod. zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Dne 9.12.2010 byla soudu doručena přihláška výše označeného věřitele (dále jen věřitel) ze dne 08.12.2010, kterou za dlužníkem uplatnil pohledávku ve výši 182.976,-Kč.

Soud usnesením ze dne 20.12.2010 č.j.-P29-2 přihlášku věřitele v souladu s ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl jako opožděnou s odůvodněním, že 30-ti denní lhůta k přihlášení pohledávek, která začala běžet ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, uplynula dnem 18.01.2010.

Věřitel napadl usnesení soudu dne 05.01.2011 včasným odvoláním, které podrobně odůvodnil a navrhl, aby Vrchní soud v Olomouci usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška jeho pohledávky neodmítá.

Věřitel je zahraniční fyzickou osobou se sídlem v Polské republice, tzn. na území členského státu Evropské unie. Postup insolvenčního soudu je dán ust. § 426 a násl. insolvenčního zákona. seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů podle ust. § 104 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Své věřitele pak insolvenčnímu správci ani soudu neoznačil ani později. Soud v důsledku této skutečnosti, kdy o existenci věřitele nevěděl, nepostupoval podle ust. § 430 insolvenčního zákona a postupovat podle něj ani nemohl. Věřitele, který nebyl věřitelem známým, o zahájení insolvenčního řízení a vydání rozhodnutí o úpadku nevyrozuměl a nedoručil mu (zvlášť) ani výzvu k podání přihlášky pohledávky.

Soud však dává věřiteli zapravdu, že nebyla-li mu zvlášť doručena výzva k podání přihlášky, lhůta k jejímu podání nezačala běžet. Skutečnost, že dlužník nesplnil jednu ze svých základních povinnosti nemůže jít věřiteli k tíži. Takovýto závěr by byl, jak věřitel uvedl ve svém odvolání, v rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení. Přihláška věřitele tudíž není opožděná.

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem využil možnosti dané ust. § 210a ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15-ti dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 27.01.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně