KSOS 31 INS 622/2016-B12
Číslo jednací: KSOS 31 INS 622/2016-B12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Michaelou Koziorkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratrušov 180, PSČ 787 01, o prodeji mimo dražbu takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 622/2016-B9 ze dne 29.8.2016 se mění tak, že výrok I. nově zní takto:

I. Soud ve funkci věřitelského orgánu u d ě l u j e insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Petru Konečnému, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc souhlas s prodejem nemovitého majetku, uvedeného soupisu majetkové podstaty na č.l. B2 a v jeho doplnění na č.l. B10 insolvenčního spisumimo dražbu, a to: -pozemek p.č. St 220-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 180- rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 220-podíl 1/6 -pozemek p.č. 1425/4-zahrada-podíl 1/6 -pozemek p.č. 1428/30-zahrada-podíl 1/6, -pozemek p.č. St. 329-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e.-jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. St. 329-podíl 1/6, zapsáno na LV č. 101, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Bratrušov, obec Bratrušov.

II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.- B9 ze dne 29.8.2016 beze změn.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B7 ze dne 4.7.2016 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním, doručeným soudu dne 13.7.2016, požádal insolvenční správce soud, který zároveň vykonává funkci věřitelského orgánu, o udělení souhlasu k prodeji tohoto isir.justi ce.cz nemovitého majetku, blíže specifikovaného ve výroku tohoto usnesení a v návrhu správce na č.l. B8 spisu, mimo dražbu. Tento souhlas byl vydán usnesením č.j.-B9 ze dne 29.8.2016.

Podáním, doručeným soudu dne 15.9.2016, oznámil insolvenční správce, že došlo ke změně-rozdělení pozemků a zápisu pozemku p.č. St. 329-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. (jiná stavba). Insolvenční správce proto doplnil soupis majetkové podstaty a podáním, doručeným soudu dne 14.9.2016, požádal o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu, který se bude vztahovat také na tento nově zapsaný pozemek.

Dle ust. § 289 odst. 1, věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon), prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru v souladu ust. § 66 odst. 1 insolvenčního zákona postupoval dle ustanovení § 289 insolvenčního zákona a udělil insolvenčnímu správci souhlas k prodeji majetku uvedeného ve výroku tohoto usnesení mimo dražbu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné; proti usnesení je možno podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.09.2016

Za správnost vyhotovení Mgr. Michaela Koziorková, v.r. Gabriela Marčáková asistentka soudce