KSOS 31 INS 5875/2016-B-14
č. j. KSOS 31 INS 5875/2016-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Nenička, rodné číslo 870720/5716 bytem 742 57 Ženklava 123 o změně usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 5875/2016-B-3

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. KSOS 31 INS 5875/2016-B-3 ze dne 10. 11. 2016 se mění tak, že nově zní: Soud ukládá dlužníkovi, aby počínaje měsícem únorem 2018 z příjmů, které získá po schválení oddlužení z podnikatelské činnosti, zasílal zálohu ve výši 5 789 Kč insolvenční správkyni: Mgr. Dagmar Cenknerová, IČO 66254795, se sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, a to vždy do 10. dne v měsíci. Soud dále ukládá dlužníku, aby současně s prováděním srážek zasílal každý měsíc insolvenční správkyni údaje o svých příjmech a výdajích a další doklady související s jeho podnikatelskou činností a aby insolvenční správkyni předložil daňové přiznání, a to vždy bez zbytečného odkladu po jeho podání správci daně. Soud dále ukládá insolvenční správkyni, aby poté, co ji dlužník předloží daňové přiznání, provedla kontrolu správnosti dlužníkem zasílaných plateb za uplynulé zdaňovací období, přičemž přihlédne ke konečné výši daně z příjmů za toto období a předložila soudu roční vyúčtování příjmů dlužníka. II. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2016, č. j.-B-3 beze změn. III. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění: Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 11. 3. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2016, č.j.-A-5 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2016, čj.-B-3 soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, byl zaměstnán u firmy PLAKOR CZECH s.r.o., bylo tomuto plátci mzdy uloženo, aby počínaje měsícem prosincem 2016 prováděl srážky ze mzdy dlužníka jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenční správkyni. Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková. isir.justi ce.cz

Při jednání konaném u krajského soudu dne 10. 1. 2018 dlužník uvedl, že jeho pracovní poměr u zaměstnavatele PLAKOR CZECH s.r.o. byl ukončen k 31. 5. 2017 dohodou, od poloviny září 2017 se stal podnikatelem a od té doby fakticky samostatnou výdělečnou činnost i vykonává. Podle ust. § 407 odst. 3 věta prvá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud změnil usnesení o schválení splátkového kalendáře a nově rozhodl tak, že dlužník bude insolvenční správkyni zasílat měsíční zálohu ve výši 5 789 Kč, insolvenční správkyně si z těchto příjmů pak ponechá částku odpovídající její odměně, případně zvýšenou o DPH, uhradí případné pohledávky za majetkovou podstatou a zbývající částku rozdělí mezi věřitele v poměru uvedeném v původním usnesení o schválení oddlužení, když poměr uspokojení jednotlivých věřitelů se nezměnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Ostrava 17. ledna 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.