KSOS 31 INS 4446/2015-B-14
č. j. KSOS 31 INS 4446/2015-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Václav Ševior, rodné číslo 850123/5952 bytem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí adresa pro doručování: Kasárenská 893/3, 746 01 Opava-Předměstí o změně splátkového kalendáře

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2015 č.j. KSOS 31 INS 4446/2015-B-6 se mění tak, že: Soud ukládá oběma plátcům příjmů dlužníka: 1. SKO, spol. s r.o., IČO 26817233, sídlem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01 Opava a 2. Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby po doručení tohoto rozhodnutí počínaje měsícem březnem 2018 po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužníku příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka vyplatili insolvenční správkyni: JUDr. Eva Dušková, IČO 46310797, sídlem Vršava 574, 760 01 Zlín, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátcům mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílali (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.). II. Do výroku IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2015 č.j. KSOS 31 INS 4446/2015-B-6 se vkládá bod 4.: Soud ukládá insolvenční správkyni, aby počínaje měsícem březnem 2018 každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníku podle výroku I. tohoto usnesení vypočetla částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku vyplatila dlužníku, vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců.

Odůvodnění:

1. Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 20. 2. 2015 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 19. 5. 2015, č.j.-A-6, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a k jeho řešení povolil dlužníkovi oddlužení. Usnesením ze dne 7. 8. 2015, č.j.-B-6, pak bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková. isir.justi ce.cz

2. Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl jen jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci mzdy, aby po doručení tohoto rozhodnutí počínaje měsícem září 2015, prováděl ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenční správkyni. 3. Podáním doručeným soudu dne 22. 1. 2018 insolvenční správkyně soudu sdělila soudu, že dlužník má nyní dva plátce mzdy, a proto žádá o změnu usnesení o schválení splátkového kalendáře ve výroku II. tohoto usnesení. 4. Dlužník má nyní dva příjmy. Přiměřenému použití ust. § 298 o. s. ř. odpovídá postup, kdy oba plátci příjmů dlužníka budou vyplácet celé příjmy dlužníka insolvenční správkyni. Insolvenční správkyně vypočítá základní nepostižitelnou částku (§ 278 o. s. ř.) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníku . Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, se proto plátcům příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmů dlužníka srážky v rozsahu celých příjmů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 29. ledna 2018

JUDr. Viktor Břeska v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Marčáková.