KSOS 31 INS 3960/2015-B17
Číslo jednací: KSOS 31 INS 3960/2015-B17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 012 64 672, bytem Malostranská 184, 742 42 Šenov u Nového Jičína, o návrhu Miroslava Drdy ze dne 13.10.2016

takto:

Soud povoluje Miroslavu anonymizovano , anonymizovano výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to nemovitostí v k.ú. Šenov u Nového Jičína, zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 17.8.2015 (č. d. B7 spisu).

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 27.8.2015, č. j.-B9 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 13.10.2016, doručeným soudu dne 17.10.2016, navrhl bratr dlužnice, aby soud podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice osobou jí blízkou.

Navrhovatel je v současnosti jediným zájemcem o koupi. Svou žádost odůvodnil tím, že prodejem nemovitostí jemu by byla zachována bytová potřeba dlužnice v uvedeném domě, nedošlo by ani ke zvýšení jejích životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a placením nájemného, což by podle něj mohlo mít negativní dopad na další průběh insolvenčního řízení.

Podle ust. § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám isir.justi ce.cz uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud po zhodnocení stavu řízení a poté, co zajištěný věřitel vyslovil prodejem nemovitostí bratrovi dlužnice souhlas, povolil podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou dlužnici blízkou. Soud v daném případě vykonává i funkci věřitelského výboru. Správkyně bude při zpeněžení postupovat v souladu s uděleným pokynem zajištěného věřitele č. 4.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení : JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně