KSOS 31 INS 3938/2011-B24
Číslo jednací: KSOS 31 INS 3938/2011-B24

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

takto:

I. Výrok III. usnesení č.j. KSOS 31 INS 3938/2011-B4 ze dne 23.5.2011 se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (dále jen plátce mzdy ): MUDr. Matyášková Sylva, se sídlem Čs. Exilu 475, 708 00 Ostrava- Poruba, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem říjnem 2014, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenční správkyni JUDr. Kateřině Martínkové, se sídlem Sokolská tř. 22, 702 00 Moravská Ostrava, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok IV. usnesení č.j.-B4 ze dne 23.5.2011 se mění tak, že:

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, 2. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, a to první splátku v termínu do 31.10.2014, druhou s další splátku nadále vždy do konce následujícího

kalendářního měsíce v poměru stanoveném v usnesení č.j. KSOS 31 INS 3938/2011-B4 ze dne 23.5.2011, upraveném usnesením č.j. KSOS 31 3938/2011-B8 ze dne 4.10.2011.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B4 ze dne 23.5.2011 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužnice, doručeným soudu dne 10.3.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A4 ze dne 18.3.2011 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 3938/2011-B4 ze dne 23.5.2011 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl dva pláce příjmu, uložil soud oběma plátcům, aby celé příjmy dlužníka zasílali insolvenční správkyni, která následně ze součtu obou příjmů vypočte nezabavitelnou částku.

Insolvenční správkyně oznámila soudu, že dlužník má nyní pouze jeden příjem, a to příjem od zaměstnavatele MUDr. Matyášková Sylva, se sídlem Čs. Exilu 475, 708 00 Ostrava -Poruba.

Podle ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) provádí výplatu částek nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře insolvenční správce.

Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona se proto plátci příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce příjmu zasílat insolvenční správkyni, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje příjmem vypláceným dlužníkovi v měsíci říjnu 2014.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 25. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně