KSOS 31 INS 37009/2013-B9
Číslo jednací: KSOS 31 INS 37009/2013-B9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou anonymizovano v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinsko 46, PSČ 751 31

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSOS 31 INS 37009/2013-B4 ze dne 26.8.2014 se mění tak, že nově zní takto:

II. Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963, a ASG service s.r.o., se sídlem Orlí 3, 602 00 Brno, IČ: 292 79 992, by po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužníku příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka zasílali insolvenčnímu správci Mgr. Markovi Konečnému, se sídlem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s příjmem zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok III. usnesení č.j.-B4 ze dne 26.8.2014 se mění tak, že nově zní:

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníku podle výroku II. tohoto usnesení:

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem, 2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou,

3. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, v poměru stanoveném v usnesení č.j.-B4 ze dne 26.8.2014.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby v případě změny v osobě věřitele nebo změny ve výši částky, která je uspokojována:

1. neprodleně přestal uspokojovat věřitele dotčené změnou tak, aby nebyla uspokojována neoprávněná osoba nebo věřitel nebyl uspokojován částkou vyšší, než která mu náleží a předmětné nevyplacené částky u sebe deponoval,

2. provedl příslušnou úpravu distribuční tabulky a předložil soudu upravenou distribuční tabulku prostřednictvím formuláře Oznámení o změně distribuční tabulky, kterýžto formulář je k dispozici ke stažení na internetové stránce Krajského soudu v Ostravě a

3. po 10 dnech od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku postupoval-neobdrží-li jiný pokyn insolvenčního soudu-při uspokojování věřitelů podle takto změněné tabulky (včetně vyplacení dočasně deponovaných částek).

IV. Soud vyzývá všechny procesní subjekty, aby v případě, že v průběhu provádění splátkového kalendáře oznámí správce změnu distribuční tabulky, sdělily své případné výhrady do 7 dnů od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 20.12.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A4 ze dne 19.2.2014 ze dne rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 37009/2014-B4 ze dne 26.8.2014 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci, aby prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenčnímu správci.

Insolvenční správce oznámil soudu, že dlužník nyní pobírá dva příjmy, a to invalidní důchod vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení a příjem od svého zaměstnavatele.

Dlužník má dva příjmy. Dle ustálené praxe proto soud uložil oběma plátcům mzdy dlužníka, aby vypláceli oba celé příjmy dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníku.

Soud proto dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) rozhodl, jak je uvedeno ve výroku výše a uložil oběma plátcům příjmu dlužníka, aby zasílali celý příjem dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníku.

Soud dále insolvenčnímu správci uložil, aby nadále sám prováděl změny distribuční tabulky a o těchto změnách zasílal oznámení soudu společně s upravenou tabulkou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 17.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina anonymizovano ,v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně