KSOS 31 INS 35067/2014-B8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 35067/2014-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Srbská 268/17, 700 30 Ostrava-Výškovice

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSOS 31 INS 35067/2014-B5 ze dne 27.8.2015 se mění tak, že nově zní takto:

III. Soud ukládá všem plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice: C & A Moda, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 8, 602 00 Brno, IČ: 250 67 583, ManpowerGroup s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 10/2097, Praha 2, IČ: 411 94 659 a INDEX NOSLUŠ s.r.o., se sídlem Hornokrčská 583/30, 140 00 Praha 4, IČ: 251 31 419, (dále jen plátce mzdy ): aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice zasílali insolvenční správkyni JUDr. Ivaně Santariusové, se sídlem Stodolní 1293/3, 702 00 Ostrava, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s příjmem zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok IV. usnesení č.j.-B5 ze dne 27.8.2015 se mění tak, že nově zní:

IV. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku II. tohoto usnesení:

1. vypočetla částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinné z jeho měsíčních příjmů, a tuto částku vyplatila dlužnici, a to vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců, 2. k postižitelné částce přičetla částky získané na základě smlouvy o plnění podle výroku III. tohoto usnesení,

3. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správkyně jejím plátcem, 4. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 5. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, v poměru stanoveném v usnesení č.j. 31 INS 35067/2014-B5 ze dne 27.8.2015.

III. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby v případě změny v osobě věřitele nebo změny ve výši částky, která je uspokojována:

1. neprodleně přestala uspokojovat věřitele dotčené změnou tak, aby nebyla uspokojována neoprávněná osoba nebo věřitel nebyl uspokojován částkou vyšší, než která mu náleží a předmětné nevyplacené částky u sebe deponovala,

2. provedla příslušnou úpravu distribuční tabulky a předložila soudu upravenou distribuční tabulku prostřednictvím formuláře Oznámení o změně distribuční tabulky, kterýžto formulář je k dispozici ke stažení na internetové stránce Krajského soudu v Ostravě a

3. po 10 dnech od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku postupovala-neobdrží-li jiný pokyn insolvenčního soudu-při uspokojování věřitelů podle takto změněné tabulky (včetně vyplacení dočasně deponovaných částek).

IV. Soud vyzývá všechny procesní subjekty, aby v případě, že v průběhu provádění splátkového kalendáře oznámí správce změnu distribuční tabulky, sdělily své případné výhrady do 7 dnů od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Návrhem dlužnice, doručeným soudu dne 29.12.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A5 ze dne 26.2.2015 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 35067/2014-B5 ze dne 27.8.2015 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužnice v době, kdy jí bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měla jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci, aby prováděl z příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenční správkyni.

Insolvenční správkyně oznámila soudu, že dlužnice nyní pobírá příjem od několika plátců.

Dlužnice má tři příjmy. Dle ustálené praxe proto soud uložil všem plátcům mzdy dlužnice, aby vypláceli celé příjmy dlužnice insolvenční správkyni. Insolvenční správkyně vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu těchto příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Soud proto dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) rozhodl, jak je uvedeno ve výroku výše a uložil oběma plátcům příjmu dlužnice, aby zasílali celý příjem dlužnice insolvenční správkyni. Insolvenční správkyně vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Soud dále insolvenční správkyni uložil, aby nadále sama prováděla změny distribuční tabulky a o těchto změnách zasílala oznámení soudu společně s upravenou tabulkou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 17.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně