KSOS 31 INS 3335/2011-B61
Číslo jednací: KSOS 31 INS 3335/2011-B61

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Margitou Adamcovou v insolvenční věci dlužnice : Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČO 73040649, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Soud p o v o l u j e Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Profesora Fuky 1276/2, 779 00 Olomouc, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/28 nemovitostí jednotky č. 1276/100 (garáž) v budově č.p. 1276 na pozemku parc. č. st. 2451, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/28 spoluvlastnického podílu o velikosti 6355/31994 na společných částech budovy č.p. 1276 na pozemku parc. č. st. 2451, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/28 spoluvlastnického podílu o velikosti 6355/31994 na pozemku parc.č. st. 2451, vše zapsáno na LV č. 9486 a LV č. 9067 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, katastrální území Nová Ulice, zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 30. května 2011 pod položkou číslo 3.3 č.l. B 2 insolvenčního spisu.

II. Soud u d ě l u j e insolvenční správkyni pokyn, aby kupní smlouvu s Petrem Horákem uzavřela pouze v případě nevyužití předkupního práva ostatních zákonných spoluvlastníků a po vypršení lhůty k tomuto stanovené.

IVO2aVSU

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.4.2011 byl zjištěn úpadek dlužnice a usnesením ze dne 21.6.2011 byl na její majetek prohlášen konkurs. Insolvenční správkyně JUDr. Lenka Vidovičová vyhotovila soupis majetkové podstaty dlužnice ke dni 30. května 2011.

Podáním doručeným soudu dne 17.6.2013 požádal pan Petr Horák, anonymizovano , bytem Profesora Fuky 1276/2, 779 00 Olomouc insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f).

Insolvenční správkyně přípisem ze dne 15. srpna 2013 (B58) uvedla, že zajištěný věřitel č. 20 odsouhlasil prodej předmětných nemovitostí panu Petru anonymizovano a dále přípisem ze dne 5. září 2013 (B60) sdělila, že pokud soud udělí výjimku k žádosti Petra Horáka, uzavře s ním kupní smlouvu tehdy, pokud žádný z ostatních spoluvlastníků svého zákonného předkupního práva nevyužije.

Procesní nástupce zástupce věřitele přípisem, doručeným soudu dne 6.8.2013 (B57), sdělil, že pohledávka, která byla na něj postoupena věřitelem, který vykonával funkci zástupce věřitele, byla zcela uspokojena a tudíž účast na procesních úkonech a vyjádření se k předmětnému udělení výjimky, považuje jako neopodstatněné.

Po zhodnocení situace v předmětném insolvenčním řízení shledal soud důvody pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

IVO2aVSU

Z důvodu nutnosti naplnění a dodržení ustanovení zákona § 285 odst..4 zákona č. 182/2006 Sb. udělil soud insolvenční správkyni výrokem II. tohoto usnesení pokyn, aby kupní smlouvu s Petrem Horákem uzavřela pouze po vypršení lhůty stanovené k využití předkupního práva ostatním zákonným spoluvlastníkům a nevyužití tohoto práva.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.10.2013

Za správnost vyhotovení: Martina Pospíšilová Margita Adamcová vyšší soudní úřednice

IVO2aVSU