KSOS 31 INS 33145/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 31 INS 33145/2014 29 NSýR 29/2016-A-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Iva Loužeckého, narozeného 22. ledna 1976, bytem v TČšeticích 67, PSý 783 46, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 31 INS 33145/2014, o insolvenním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. srpna 2015, . j. KSOS 31 INS 33145/2014, 3 VSOL 428/2015-A-21, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka potvrdil bod II. výroku usnesení Krajského soudu v OstravČ (dále jen insolvenní soud ) ze dne 18. b ezna 2015, . j.-A-11, jímž insolvenní soud (v rozhodnutí, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho ešení oddlužením) ustanovil insolvenní správkyní Ing. Ivanu Zálešákovou. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-24), které vzal posléze p i jednání u insolvenního soudu dne 16. prosince 2015 zpČt (B-20). Nejvyšší soud proto na základČ tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací ízení podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty druhé a § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, v platném znČní. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. ledna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková