KSOS 31 INS 31574/2012-B11
Číslo jednací: KSOS 31 INS 31574/2012-B11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Rostislav anonymizovano , anonymizovano , IČO 10628363, bytem Pekařská 1502/84, 747 05 Opava-Kateřinky,

takto:

I. Výrok III. usnesení č.j. KSOS 31 INS 31574/2012-B5 ze dne 27.9.2013 se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 1292/25, PSČ 225 08, IČO 00006963, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem prosincem 2013, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka s rážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenčnímu správci Ing. Liboru Pavlíčkovi, se sídle m Nádražní okruh 13, 746 01 Opava, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok IV. usnesení č.j.-B5 ze dne 27.9.2013 se mění tak, že:

Soud ukládá insolvenčnímu s právci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníkovi podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, 2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3. ze zbývající částky vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům částku 1.500,-Kč v poměru:

poměr Č. název/jméno a příjmení, IČO/ r.č., výše pohledávek uspokojení přihl. sídlo/bydliště pohledávek Ferratum Czech s.r.o., IČ: 27894690, 1. Adresa: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 16.300,-10,10% 5-Stodůlky Citibank Europe plc, Adresa: North 2. 34.914,39 21,64% Wall Quay 1, 16640 Dublin Statutární město Opava, Adresa: Horní 3. 396,-Kč 0,24% náměstí 69, 746 26 Opava Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, 4. Adresa: Olbrachtova 9/2006, 140 00 39.796,-Kč 24,67% Praha 4 Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 5. 60193336, Adresa: Za Brumlovkou 16.235,71 Kč 10,06% 266/2, 140 22 Praha 4, Michle REDSPARK ASSETS LIMITED, 6. Adresa: Agiou Nikolaou, Off.103 67-69, 17.324,80 Kč 10,74% 2408 Nicosia Československá obchodní banka, a. s., 8. IČ: 00001350, Adresa: Radlická 333/150, 12.903,08 Kč 8,00% 150 57 Praha 5 SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, 9. Adresa: Hněvotínská 241/52, 779 00 15.609,-Kč 9,67% Olomouc JUDr. Mareš Ondře j LL.M., Adresa: 10. 7.865,-Kč 4,88% Masarykova 679/33, 412 01 Litomě řice

4. po uspokojení věřitelů dle bodu 3. tohoto výroku vyplatil vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce dlužnici zbývající částku.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 31574/2012-B5 ze dne 27.9.2013 ve znění usnesení č.j.-B6 ze dne 18.10.2013 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 13.12.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A8 ze dne 21.2.2013 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 31574/2012-B5 ze dne 27.9.2013 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl dva pláce příjmu, uložil soud oběma plátcům, aby celé příjmy dlužníka zasílali insolvenčnímu správci, který následně ze součtu obou příjmů vypočte nezabavitelnou částku.

Podáním, doručeným soudu dne 8.11.2013, oznámil insolvenční správce soudu, že dlužníku byl Českou správou sociálního zabezpečení přiznán od 19.8.2013 invalidní důchod třetího stupně ve výši 11.576,-Kč a byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce.

Podle ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) provádí výplatu částek nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře insolvenční správce.

Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona se proto plátci příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce příjmu zasílat insolvenčnímu správci, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje příjmem vypláceným dlužníkovi v měsíci prosinci 2013.

Dlužník podáním, doručeným soudu dne 29.10.2013, požádal soud o stanovení nižších měsíčních srážek z příjmu. Svou žádost odůvodnil tím, že jeho měsíční výdaje na bydlení činí 7.360,-Kč a z nezabavitelné částky mu tak na měsíc zůstane jen 542,-Kč, což představuje 18,-Kč na den. Levnější bydlení se mu nepodařilo najít a to i s ohledem na jeho zdravotní stav. Dlužník je svobodný a žije sám a nemá možnost se obrátit s žádostí o finanční výpomoc na někoho blízkého.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Soud má za to, že shora uvedené skutečnosti svědčí o podstatné změně okolností, a že jsou dány podmínky pro aplikaci ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy pro stanovení jiné výše měsíčních splátek. Toto ustanovení insolvenčního zákona, stejně jako ustanovení § 398 odst. 4 insolvenčního zákona, hledá rovnováhu mezi legitimním zájmem věřitelů být uspokojeni na straně jedné a legitimním zájmem dlužníka a jeho rodiny žít v přijatelných a přiměřených životních podmínkách na straně druhé. Lze vycházet z předpokladu, že dosavadní příjem dlužníka (invalidní důchod) zůstane zachován a věřitelé tak budou v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře uspokojeni v míře minimálně 50 % jejich závazků.

Po posouzení žádostí dlužníka soud rozhodl o snížení měsíčních splátek a to tak, že z částky sražené dlužníkovi plátcem příjmu si nejprve insolvenční správce ponechá zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst.1 insolvenčního zákona zvýšeno o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem. Dále insolvenční správce uhradí případné pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a poté mezi věřitele rozdělí částku 1.500,-Kč (již při rozdělování této částky je zaručeno, že věřitelé obdrží minimálně 50 % svých pohledávek), poté zbylou částku vyplatí dlužníkovi.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 19.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně