KSOS 31 INS 30720/2012-A48
Číslo jednací: KSOS 31 INS 30720/2012-A48

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: UNIFLEX Moravia s.r.o. se sídlem Zahradní 1440/36, 792 01 Bruntál, IČO 25853414, o insolvenčním návrhu navrhovatelů-věřitelů: a) RUMPOLD-P s.r.o. se sídlem Plzeň, Úslavská 27, okres Plzeň-město, PSČ 301 44, IČO 61778516, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, b) Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem Třinec-Staré Město, Jablunkovská 392, PSČ 739 61, IČO 25355996, zast. JUDr. Ivanou Mikulovou, advokátkou se sídlem Třinec-Staré Město, Dvořákova 259, PSČ 739 61, c) RUMPOLD s.r.o. se sídlem Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00, IČO 61459364, zast. JUDr. Irenou Vikovou, advokátkou se sídlem Praha 6, Svatovítská 361/4, PSČ 160 00, o návrhu navrhovatele a) na nařízení předběžného opatření,

t a k t o:

I. Předběžným insolvenčním správcem s e u s t a n o v u j e Mgr. Renáta Jančová se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61, PSČ 792 01.

II. Předběžnému insolvenčnímu správci s e u k l á d á, aby neprodleně zjistil a zajistil dlužníkův majetek a přezkoumal dlužníkovo účetnictví a aby o výsledcích šetření podal soudu písemnou zprávu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

III. Návrh navrhovatele a), aby soud předběžným opatřením nařídil, že dlužník může činit právní úkony, v důsledku nichž poskytne či přijme plnění o hodnotě převyšující 30 000,--Kč pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, a aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale pouze předběžnému insolvenčnímu správci, s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem věřitele a) ze dne 04.12.2012 doručeným soudu dne 05.12.2012 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Insolvenčním návrhem ze dne 11.12.2012 doručeným soudu dne 14.12.2012 přistoupil do řízení navrhovatel b) a insolvenčním návrhem ze dne 18.12.2012 doručený soudu dne 27.12.2012 přistoupil do řízení navrhovatel c). Navrhovatel a) v návrhu mimo jiné uvedl, že má za dlužníkem splatné pohledávky z kupní smlouvy ze dne 14.11.2011 v celkové výši 3 177 322,--Kč a že splatnost těchto pohledávek nastala v době od 13.09.2012 do 10.11.20012. Dlužník tyto pohledávky dne 11.10.2012 písemně uznal. Navrhovatel b) návrh odůvodnil tvrzením, že má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku z kupní smlouvy vyúčtovanou fakturou č. 0020790360 ve výši 156 750,--Kč, která byla splatná dne 19.06.2011. Navrhovatel c) v návrhu uvedl, že má za dlužníkem pohledávku z titulu ceny dodaného zboží ve výši 69 310,--Kč, kterou mu vyúčtoval fakturou č. 24111166 splatnou dne 28.08.2011. Navrhovatelé v návrzích označili další věřitele dlužníka a jejich splatné pohledávky za dlužníkem a shodně navrhli, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka, poněvadž dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti více než 3 měsíce a tyto závazky není schopen plnit.

Dlužník se na výzvu soudu ze dne 10.01.2013 č. j.-A6 k návrhům vyjádřil dne 22.01.2013 tak, že těmito nesouhlasí. Uvedl, že s věřiteli a) a c) více jak rok úzce obchodně spolupracoval, což mělo být zakončeno vstupem věřitele c) do společnosti dlužníka. Věřitel c) získal v rámci přípravných kroků přístup k veškerým dodavatelům a odběratelům dlužníka a přehledy o jeho závazcích a pohledávkách. Tyto informace následně využil k zahájení insolvenčního řízení, což dlužníka velmi poškodilo a zaměstnanci začali firmu hromadně opouštět. Navrhl, aby soud rozhodl o zastavení řízení a vyzval navrhovatele ke společnému jednání o vyrovnání závazků a pohledávek. Spolu s vyjádřením předložil soudu inventurní soupis majetku (HM, NM), knihu závazků k 06.12.2012 a seznam zaměstnanců.

Ve věci nebylo dosud rozhodnuto.

Navrhovatel a) podáním ze dne 20.02.2013 doručeným soudu dne 22.02.2013 navrhl, aby soud podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření, kterým ustanoví předběžného insolvenčního správce, dlužníkovi uloží, že může činit právní úkony, v důsledku nichž poskytne či přijme plnění o hodnotě převyšující 30 000,--Kč pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce a rozhodne, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale pouze předběžnému insolvenčnímu správci. Návrh odůvodnil tím, že při osobní návštěvě obchodních prostor dlužníka zjistil, že dlužník v průběhu měsíce února 2013 obnovil svou výrobní činnost spočívající především v recyklaci odpadní plastové fólie na tzv. regranulát, což je dále využitelný polotovar, kterou v době zahájení insolvenčního řízení vzhledem k nedostatku finančních prostředků utlumoval. Dlužník vyrábí regranulát především z odpadní plastové fólie, kterou mu dodal navrhovatel a). Tato fólie je podle čl. 7 kupní smlouvy ze dne 14.11.2011 stále ve vlastnictví navrhovatele a), poněvadž vlastnické právo přechází na dlužníka až úplným zaplacením kupní ceny, k čemuž dosud nedošlo. Dlužník přesto tuto fólii používá pro svoji výrobní činnost a regranulát prodává dále. Vyslovil obavu, že dlužník peněžní prostředky, které za prodej regranulátu inkasuje, nepoužívá k úhradě pohledávek věřitelů nebo ke krytí nákladů provozu podniku, ale zřejmě je vyvádí mimo majetkovou podstatu. K této obavě jej vede zejména skutečnost, že dlužník nehradí ani mzdy svých zaměstnanců, které jsou uspokojovány Úřadem práce. Omezení dlužníka dané ust. § 111 insolvenčního zákona v daném případě neposkytuje věřitelům dostatečnou ochranu před změnami majetkové podstaty ke škodě věřitelů.

Dlužník ve svém vyjádření k návrhu na nařízení předběžného opatření dne 26..02.2013 uvedl, že s návrhem nesouhlasí. Dále uvedl, že provoz byl v omezeném rozsahu znovu obnoven v zájmu zachování recyklace plastového odpadu a zachování alespoň části pracovních míst v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Touto omezenou výrobou jsou zajišťovány finanční prostředky pro zachování chodu podniku a na mzdy zaměstnanců, kteří jsou stále v pracovním poměru. Uvedl, že navrhovatel a) větší část zásob po podání insolvenčního návrhu odvezl, přestože pohledávky za tento dodaný materiál přihlásil do insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ust. § 112 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Podle odst. 2 tohoto ustanovení insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Aplikace ust. § 113 insolvenčního zákona přichází v úvahu jen tehdy, nerespektuje-li dlužník omezení v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona nebo je-li důvodná obava, že dlužník nebude tato omezení respektovat, což musí být alespoň osvědčeno. Navrhovatel a) svou obavu, že dlužník peněžní prostředky, které inkasuje za prodej regranulátu, vyvádí mimo majetkovou podstatu, čímž porušuje omezení dané ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona, odůvodnil tím, že dlužník nehradí ani mzdy svých zaměstnanců, které jsou uspokojovány Úřadem práce.

Z obsahu spisu (řady oznámení Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Ostravě) vyplývá, že úřad práce v průběhu ledna a února tohoto roku opakovaně uspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dlužníka. Současně z nich vyplývá, že se jednalo o mzdové nároky za září až listopad 2012.

Soud po posouzení dané věci dospěl k závěru, že navrhovatelem a) tvrzené důvody nejsou pro aplikaci ust. § 113 insolvenčního zákona dostačující. Skutečnost, že dlužník nehradí dlužné mzdy neosvědčuje, že dlužník porušuje, příp. bude porušovat omezení dané ust. § 111 insolvenčního zákona.

Soud na základě výše uvedených skutečností návrh navrhovatele a) na nařízení předběžného opatření, kterým by omezil dlužníkova oprávnění nakládat s majetkovou podstatou nad rámec omezení daných ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí zamítl, poněvadž v daném případě nezjistil žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly omezení dispozičních práv dlužníka ve větším rozsahu.

Z dlužníkem předložené knihy závazků k 06.12.2012 a z oznámení Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Ostravě o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnanců dlužníka vyplývá, že dlužník má řadu závazků po lhůtě splatnosti. Tato zjištění odůvodňují potřebu ustanovení předběžného insolvenčního správce, který předběžně zjistí a zajistí majetkovou podstatu dlužníka. Soud proto podle ust. § 112 odst. 2 insolvenčního zákona ustanovil předběžného insolvenčního správce a současně mu uložil povinnosti v rozsahu daném odst. 3 tohoto ustanovení a určil lhůtu k jejich splnění.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli a) se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 01.03.2013

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Martina Pospíšilová samosoudkyně