KSOS 31 INS 30440/2012-B7
KSOS 31 INS 30440/2012-B7

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Opavská 300/54, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 30440/2012-B4 ze dne 23.9.2013 se mění tak, že výrok IV. nově zní takto:

IV. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužnici podle výroku III. tohoto usnesení:

1. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správkyně jejím plátcem, 2. uhradila stanovené výživné a případné další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3. ze zbývající částky vyplatila nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům částku 11.000,-Kč v poměru: poměr Č. název/jméno a příjmení, IČ/ r.č., výše pohledávek uspokojení přihl.. sídlo/bydliště pohledávek GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, 1. Adresa: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 41.414,98 Kč 6,52 % Praha 4, Michle CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, 2. Adresa: Karla Engliše 5/3208, 150 00 79.626,68 Kč 12,54 % Praha 5 AB 5 B.V., soukromá společnost s 3. ručením omezeným, Adresa: 25.958,53 Kč 4,09 % Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Adresa: 4. 71.484,08 Kč 11,25 % Strawinskylaan 933, 1077XX WTC Twr B Českomoravská stavební spořitelna, a.s., 5. IČ: 49241397, Adresa: Vinohradská 66.965,40 Kč 10,54 % 3218/169, 100 17 Praha 10

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, 6. Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00 295.027,34 Kč 46,45 % Praha 4 ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Adresa: 7. Senovážné nám. 231/7, 370 01 České 54.703,86 Kč 8,61 % Budějovice 4. po uspokojení věřitelů dle bodu 3. tohoto výroku vyplatila vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce dlužníkovi zbývající částku.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 30440/2012-B4 ze dne 23.9.2013 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B4 ze dne 23.9.2013 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

V rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře soud uložil insolvenční správkyni dlužníka, aby si z částky srážené z příjmu dlužníka každý měsíc ponechal zálohu na odměnu a náhradu hotových svých výdajů, dále aby uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající částku vyplatila věřitelům dle poměru uspokojení stanoveného usnesením o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dlužník svým podáním požádal soud o snížení splátek, a to tak, aby oddlužení trvalo pět let a dlužník uhradil 100 % nezajištěných závazků, tedy aby splátky byly rozloženy na delší dobu.

Svou žádost dlužník odůvodnil tím, že za současného stavu mu nezbývá dostatek prostředků k úhradě životních nákladů, když z nepostižitelné částky 9.159,-Kč po úhradě nájemného ve výši 6.000,-Kč měsíčně mu nezbývá dostatek finančních prostředků na úhradu ostatních životních nákladů-strava, ošacení apod., a že situace je nadále neudržitelná. Dlužník poukázal na to, že uhradí všechny přihlášené pohledávky nezajištěných věřitelů, pouze žádá o rozložení splátek na celé pětileté období.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Soud má za to, že shora uvedené skutečnosti svědčí o podstatné změně okolností, a že jsou dány podmínky pro aplikaci ustanovení § 407 odst. 3 IZ, tedy pro stanovení jiné výše měsíčních splátek. Toto ustanovení insolvenčního zákona, stejně jako ustanovení § 398 odst. 4, hledá rovnováhu mezi legitimním zájmem věřitelů být uspokojeni na straně jedné a legitimním zájmem dlužníka a jeho rodiny žít v přijatelných a přiměřených životních podmínkách na straně druhé.

Dle zprávy o plnění oddlužení č. 1 ze dne 9.4.2014 dlužník plní řádně, poskytuje potřebnou součinnost, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů je 151,96 %. Z toho vyplývá, že zůstane-li situace stejná, dlužník by uhradil 100 % svých nezajištěných závazků a oddlužení by tedy trvalo kratší dobu než pět let.

Po posouzení žádostí dlužníka soud rozhodl o snížení měsíčních splátek a to tak, že z částky sražené dlužníkovi plátcem příjmu si nejprve insolvenční správce ponechá zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst.1 IZ zvýšeno o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správce jejím plátcem. Dále insolvenční správce uhradí případné pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a pak pro věřitele přidělí částku 11.000,-Kč, poté zbývající částku vyplatí dlužníkovi.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 7. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně