KSOS 31 INS 29657/2015-A6
Číslo jednací: KSOS 31 INS 29657/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníků: Igor anonymizovano , anonymizovano Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 658 86 194, oba bytem Gen. Svobody 602, 793 05 Moravský Beroun, oba s adresou pro doručování: U Vrby 18, 785 01 Šternberk

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 29657/2015-A4 ze dne 21.12.2015 se m ě n í tak, že řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníků, spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 27.11.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A4 ze dne 21.12.2015 soud řízení z důvodu litispendence zastavil. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 4.1.2016. Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání. Dlužníci uvedli, že dle nich předchozí samostatná řízení dlužníků (KSOS 31 INS 22685/2015 a KSOS 31 INS 22684/2015) nemohou být považována za totožná s tímto insolvenčním řízením. Také uvádějí, že usnesení o zastavení řízení v předchozích dvou samostatných řízeních dlužníků nabyla právní moci dříve než usnesení o zastavení tohoto řízení.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po posouzení věci rozhodl, že neexistuje důvod pro zastavení řízení, jelikož v době vydání usnesení č.j.-A4 dne 21.12.2015 již byla předchozí řízení dlužníků pravomocně skončena (usnesení č.j. KSOS 31 INS 22685/2015-A7 a usnesení č.j. KSOS 31 INS 22684/2015-A7 nabyla právní moci dne 5.12.2015). Soud proto podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení ze dne

21.12.2015, č.j.-A4 změnil tak, že řízení se nezastavuje. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10. února 2016

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně