KSOS 31 INS 2928/2015-A20
Číslo jednací: KSOS 31 INS 2928/2015-A20

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníků: Břetislav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 692 09 693 Žaneta anonymizovano , r.č.: 816203/5134, oba bytem Sovova 844/2, 734 01 Karviná-Ráj

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 2928/2015-A16 ze dne 8.1.2016 se m ě n í tak, že řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníků, spojeným se společným návrhem na povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 6.2.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.j.-A3 ze dne 24.2.2015 byli dlužníci vyzváni, aby svůj návrh na povolení oddlužení doplnili tak, aby z něj bylo zřejmé, že věřitelé, jejichž pohledávky dlužníkům vznikly v souvislosti s podnikáním, souhlasí s řešením úpadku dlužníků formou oddlužení.

Jelikož dlužníci návrh na povolení oddlužení řádně nedoplnili, byli usnesením č.j. -A6 ze dne 21.5.2016 vyzváni, aby ve lhůtě 7 dnů zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním, že návrhu na povolení oddlužení nelze vyhovět a jediným, v úvahu přicházejícím řešením způsobem řešením úpadku, je konkurs.

Proti tomuto usnesením podali dlužníci včasné odvolání s odůvodněním, že dle ustanovení § 397 odst. 7 insolvenčního zákona nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku přezkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Vrchní soud v Olomouci rozhodl usnesením č.j. 2 VSOL 701/2015-A11 ze dne 30.10.2015 tak, že usnesení Krajského soudu v Ostravě potvrdil.

Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.12.2015 dlužníci zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatili, soud proto usnesením č.j.-A16 ze dne 8.1.2016 řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání s odůvodněním, že k zastavení insolvenčního řízení již není důvod, když dlužníci podáním, doručeným dne 12.1.2016, doplnili svůj návrh na povolení oddlužení tak, že doložili souhlasy věřitelů, jejichž pohledávky vznikly v souvislosti s podnikáním, s řešením úpadku formou oddlužení.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dlužníci nezaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení, ale řádně doplnili svůj návrh na povolení oddlužení, záloha na náklady insolvenčního řízení tedy již není nezbytná. Soud podle výše uvedeného ust. § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení ze dne 8.1.2016, č.j.-A16 změnil tak, že řízení se nezastavuje. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10. února 2016

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně