KSOS 31 INS 29046/2014-B13
Číslo jednací: KSOS 31 INS 29046/2014-B13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužnice: Věra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 681 46 809, bytem Světlá Hora-Světlá 409, PSČ 793 31, doručovací adresa: Jiráskova 5, 792 01 Bruntál,

takto:

I. Výrok III. usnesení č.j. KSOS 31 INS 29046/2014-B5 ze dne 4.6.2015, ve znění usnesení č.j. KSOS 31 INS 29046/2014-B8 ze dne 23.2.2016 se mění tak, že nově zní takto:

Soud ukládá oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (dále jen plátce mzdy ): Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál, IČ: 712 94 970 a Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice zasílali insolvenční správkyni Mgr. Renátě Jančové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s příjmem zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok VI. usnesení č.j.-B5 ze dne 4.6.2015, ve znění usnesení č.j.-B8 ze dne 23.2.2016 se mění tak, že nově zní:

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby každý kalendářní měsíc z částky získané dle výroku III. tohoto usnesení přičetla dary na základě darovacích smluv dle výroků IV. a V. tohoto usnesení, a poté:

1. vypočetla částku odpovídající nepostižitelné částce, která nesmí být sražena povinnému z jeho měsíčních příjmů, a tuto částku vyplatila dlužnici, a to vždy do 3 dnů od jejího obdržení od plátců, 2. si ponechala částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést isir.justi ce.cz

z odměny a náhrady hotových výdajů podle zvláštního právního předpisu, je-li insolvenční správkyně jejím plátcem, 3. uhradila případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 4. zbývající částku vyplatila nezajištěným věřitelům, v poměru stanoveném v usnesení č.j.-B5.

Odůvodnění:

Společným návrhem dlužnice a jejího manžela, doručeným soudu dne 27.10.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A10 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j.-B5 ze dne 4.6.2015 schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j.-B8 ze dne 23.2.2016 soud usnesení o schválení oddlužení změnil z důvodu úmrtí manžela dlužnice.

Jelikož dlužnice v době, kdy bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měla jednoho plátce příjmu, uložil soud tomuto plátci, aby prováděl z příjmu dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a takto sražené částky zasílal insolvenční správkyni.

Insolvenční správkyně oznámila soudu, že dlužnice nyní pobírá dva příjmy, a to příjem z hlavního pracovního poměru na základě pracovní smlouvy a vdovský důchod vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení.

Dlužnice má dva příjmy. Dle ustálené praxe proto soud uložil oběma plátcům příjmu dlužnice, aby vyplácel oba celé příjmy dlužnice insolvenční správkyni. Insolvenční správkyně vypočítá základní nepostižitelnou částku ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

Soud proto dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) rozhodl, jak je uvedeno ve výroku výše a uložil plátci obou příjmů dlužnice, aby zasílali celý příjem dlužnice insolvenční správkyni. Insolvenční správkyně vypočítá základní nepostižitelnou částku (ust. § 278 občanského soudního řádu) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužnici.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 5.12.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Kateřina Holešovská,v.r. Gabriela Franclová samosoudkyně