KSOS 31 INS 28825/2014-B8
Číslo jednací: KSOS 31 INS 28825/2014-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Čestmír anonymizovano , anonymizovano , IČ: 881 68 841, bytem Véska 76, 783 16 Dolany

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSOS 31 INS 28825/2014-B5 ze dne 26.6.2015 se mění tak, že nově zní:

II. Soud ukládá plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, ale tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): GRUMANT s.r.o., se sídlem Bečovská 1435, 104 00 Praha 10, IČ: 496 80 609, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem prosincem 2015, prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro us pokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníku, ale zasílal je insolvenčnímu správci JUDr. Petru Horákovi, se sídlem U Sportovní haly 3, 779 00 Olomouc, a to bez zřetele na právní moc tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 osř.).

II. Výrok III. usnesení č.j.-B5 ze dne 26.6.2015 se mění tak, že nově zní:

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý kalendářní měsíc z částky sražené dlužníkovi

1. si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, pakliže je jejím plátcem;

3. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou;

4. takto získanou částku vyplatil nezajištěným věřitelům vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, v poměru stanoveném v usnesení č.j. -B5 ze dne 26.6.2015.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 28825/2014-B5 ze dne 26.6.2015 beze změn.

IV. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 23.10.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením č.j.-A6 ze dne 12.1.2015 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 28825/2014-B5 ze dne 26.6.2015 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Jelikož dlužník v době, kdy bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, vykonával podnikatelskou činnost, bylo mu uloženo, aby správci posílal měsíčně zálohy.

Insolvenční správce oznámil soudu, že dlužník podnikatelskou činnost ukončil a nastoupil do zaměstnání.

Podle ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) provádí výplatu částek nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře insolvenční správce.

Podle ust. § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona se proto plátci příjmu dlužníka přikazuje provádět z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky. Takto sražené částky bude plátce příjmu zasílat insolvenčnímu správci, a to ihned, bez ohledu na právní moc tohoto usnesení, počínaje příjmem vypláceným dlužníkovi v měsíci prosinci 2015.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 1. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová,v.r. Gabriela Marčáková samosoudkyně

v zastoupení za JUDr. Kateřinu Holešovskou samosoudkyni